ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เปิดรับ เจ้าพนักงานธุรการ - กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต

เปิดรับ เจ้าพนักงานธุรการ - กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับ เจ้าพนักงานธุรการ - กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต, ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับ เจ้าพนักงานธุรการ - กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต

ด้วยกองแผนงาน กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัตรเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และ
การจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และ คำสั่งกรมสุขภาพจิต
ที่ ๖๔๒/๒๕๕๓ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรร และลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ
ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงาน บริการ ปฏิบัติงานที่กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต
ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ
- รวบรวมรายละเอียดการจัดทำคำของบประมาณภาพรวมของกรมสุขภาพจิต
- ประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต
- จัดวาระการประชุมสำหรับผู้บริหารกรมสุขภาพจิต
- บริหารจัดการประชุมของกองแผนงาน
- งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตราว่าง จำนวน ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน ๙,๕๓๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะ
กระทำผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอนุโทษ ไม่เป็น
ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญา จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น และจำต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็น
โรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(๑) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
(๒) มีความรู้ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Microsoft Excel, Microsoft Word,
Microsoft Power Point หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
(๓) มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการประสานงานกับหน่วยงานราชการไม่ต่ำกว่า ๕ ปี

๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองแผนงาน
อาคาร ๓ ชั้น ๔ กรมสุขภาพจิต ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ในวัน และเวลาราชการ โดย
ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว
โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๒ รูป
(๒) สำเนาปริญญาบัตร และระเบียนผลการเรียน (Transcript of Records)
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร พร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำ
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทหารกองเกิน
สด.๙ (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ
อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการ
ได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่ใน
การประเมินสมรรถนะ
กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ อาคาร ๓ ชั้น ๔ กรมสุขภาพจิต และ www.dmh.go.th

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะและวิธีการประเมินสมรรถนะ
ตามรายละเอียดดังนี้
๑. ความรู้เกี่ยวกับ
- การจัดทำหนังสือราชการในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
- การบริหารจัดการประชุม
๒. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี
โดยเฉพาะ Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft
Power Point
๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล
- ความรู้
- มนุษยสัมพันธ์
- ความคิดริเริ่ม
- ทัศนคติและแรงจูงใจ
กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในข้อ ๑, ๒ และ
ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่เหลือในครั้งที่ ๒ ต่อไป

๖. เกณฑ์การตัดสินใจ
(๑) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็น
ผู้สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
(๒) ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน
สมรรถนะแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
(๓) การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
กองแผนงาน กรมสุขภาพจิตจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับ
คะแนนสอบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ อาคาร ๓ ชั้น ๔ กรมสุขภาพจิต และทาง www.dmh.go.th
โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อการเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี
หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่กรมสุขภาพจิตกำหนดลงวันที่ 07/02/2011 17:37:15
จำนวนผู้ชม 1499
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 02 ธันวาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54752 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน