SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รับ อาจารย์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รับ อาจารย์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รับ อาจารย์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รับ อาจารย์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคล เพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการ) สังกัด คณะเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้

๑. ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม / การจัดการท่องเที่ยว / ธุรกิจการ
บิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สังกัด คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ จำนวน ๒ อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๒,๐๑๐ บาท

๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๒.๑ จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม / การจัดการท่องเที่ยว /
ธุรกิจการบิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
๒.๒ หากมีประสบการณ์ทำงานการท่องเที่ยว / การโรงแรม / การจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน / การสอน
ในสถาบันอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป%นพิเศษ
๒.๓ สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกเวลาราชการ ในกรณีที่ต้องออกกิจกรรมภาคสนาม และ
กิจกรรมภายในสาขาและที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๒.๔ สามารถใช้และสอนภาษาอังกฤษได้

๓. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๓.๑ อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
๓.๒ มีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
๓.๓ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ กค.
๓.๔ ไม่เป็นผู้ที่มีหนีสิ้นล้นพ้นตัว และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓.๕ ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
หรือลหุโทษ
๓.๖ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ระบุไว้

๔. เอกสารหลักฐานที่ใช้สมัคร
๔.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ (พร้อมฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) (พร้อมฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวกหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ ใบ
๔.๖ สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย) จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๗ ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ

๕. วัน เวลา/สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล วิทยา
เขตสุรินทร์ ตั้งแต.วันที่ ๑๗ มกราคม – ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ (เว้นหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ -
๑๒.๐๐ น. ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ๑๐๐ บาท ค่าธรรมเนียม
สมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
วัน/เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ
วันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๔
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
- สอบทฤษฎี
- สอบปฏิบัติ
- สอบสัมภาษณ์
ณ คณะเทคโนโลยีการจัดการ

๖. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ณ งานบริหารงานบุคคล
และเว็บไซด์ http://www.surin.rmuti.ac.th วิทยาเขตสุรินทร์ลงวันที่ 31/01/2011 11:22:38
จำนวนผู้ชม 1159
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ