SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) รับ นายช่างเครื่องกล

สำนักทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) รับ นายช่างเครื่องกล | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) รับ นายช่างเครื่องกล, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) รับ นายช่างเครื่องกล

ด้วย กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (พร.) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล
กลุ่มงาน เทคนิค
ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(๑) การตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์
เครื่องทุ่นแรง และเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับโลหะ
(๒) ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร เครื่องยนต์ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น
(๓) คำนวณรายการและประมาณราคาในการดำเนินงาน
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
อัตราว่าง สังกัดสำนักทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) จำนวน ๑ ตำแหน่ง
ค่าตอบแทน ๘,๖๑๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ วิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

๓. วิธีการสมัครสอบ
กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
๓.๑ วิธีการสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน
ด้วยตนเองที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) เลขที่ ๑๐๔ หมู่ที่ ๓ ถนนพ่อขุนทะเล
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. ๐-๗๗๔๐-๕๒๙๔ ต่อ ๑๑๕
๓.๒ เอกสารการสมัคร
๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด
๑ x ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๓.๒.๒ สำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก
ผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๓.๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล
(กรณี ชื่อ นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๖ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งได้แก่
- โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- วัณโรคในระยะอันตราย
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติด
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในใบสมัครให้ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม
คุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการ
รับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ณ สำนักทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) และ http://drr11.drr.go.th

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน ๑๐๐ คะแนน)
(๑) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (๔๐ คะแนน)
(๒) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๖๐ คะแนน)
หมายเหตุ ในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
และบัตรประจำตัวผู้สมัครมาแสดงตนด้วย
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน)
(๑) ประเมินจากความรู้ความสามารถ
(๒) ประเมินจากบุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
หมายเหตุ กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) จะประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินฯ ภายใน ๑๕ วัน
นับตั้งแต่วันประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑

๖. เกณฑ์การตัดสิน
- ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
- ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละ
ครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
- การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่ได้คะแนนเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนการประเมิน
ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนการประเมินครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ได้
คะแนนการประเมินครั้งที่ ๑ ในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนการ
ประเมินเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

๗. ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรและได้รับการขึ้นบัญชีตามลำดับคะแนนประเมิน ณ สำนักทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) และ
http://drr11.drr.go.th ภายใน ๒๐ วัน นับตั้งแต่วันประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้
เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือเมื่อมีการประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มี
ลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่กรมทางหลวงชนบทกำหนด
อนึ่ง กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักทางหลวงชนบทที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ดำเนินการเลือกสรร
ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้นหากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการเลือกสรร
หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้กรมทางหลวงชนบททราบด้วยลงวันที่ 31/01/2011 10:59:13
จำนวนผู้ชม 1264
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ