SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลหัวหิน รับ ลูกจ้างชั่วคราว

โรงพยาบาลหัวหิน รับ ลูกจ้างชั่วคราว | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลหัวหิน รับ ลูกจ้างชั่วคราว, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลหัวหิน รับ ลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงพยาบาลหัวหิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์
จะบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สำ หรับปฏิบัติราชการที่
โรงพยาบาลหัวหิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในตำ แหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
จำนวน ๒ อัตรา, ตำแหนง่ ผชู้ ว่ ยเภสัชกร จำนวน ๑ อัตรา, ตำแหนง่ คนงาน จำนวน ๒ อัตรา และตำแหนง่
คนครัว จำนวน ๑ อัตรา
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้าง
ลูกจา้ งชั่วคราวหรือลูกจา้ งรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่
๒๒ กุมภาพันธ ์ ๒๕๔๕ และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ ๒๓๐๗/๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจ
การดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวให้ข้าราชการปฏิบัติ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖
มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ดำเนินการสั่งบรรจุ
แต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ
๒๕๕๔ ดังนี้

๑. ตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง
๑. ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๒ อัตรา
อัตราค่าจ้าง ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๖,๙๑๐.-บาท
๒. ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร จำนวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้าง ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๖,๙๑๐.-บาท
๓. ตำแหน่งคนงาน จำนวน ๒ อัตรา
อัตราค่าจ้าง ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๖,๙๑๐.-บาท
๔. ตำแหน่งคนครัว จำนวน ๒ อัตรา
อัตราค่าจ้าง ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๖,๙๑๐.-บาท

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจา้ งประจำของสว่ นราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ สำหรับเพศชายต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดว้ ยความบรสิ ุทธ์ใิ จ
(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือน
(๖) ไมเ่ ป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ
หรือจติ ฟั่นเฟือนไมส่ มประกอบ หรือเป็นโรคตามท่กี ำหนดในกฎหมายวา่ ดว้ ยระเบยี บขา้ ราชการพลเรือน
(๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(๘) ไมเ่ ป็นผบู้ กพรอ่ งในศลี ธรรมอันดจี นเป็นที่รังเกยี จของสังคม
(๙) ไมเ่ ป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจา้ หนา้ ท่ใี นพรรคการเมือง
(๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๑)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำ คุกโดยคำ พิพากษาถึงที่สุดให้จำ คุก
เพราะกระทำผดิ ทางอาญา เวน้ แตเ่ ป็นโทษสำหรับความผดิ ท่ไี ดก้ ระทำโดยประมาทหรือความผดิ ลหุโทษ
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจารัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น ไม่เป็นผู้เคย
ถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของ
ส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่นไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๒.๒.๑ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
- เพศชาย
- ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
- ผลการเรยี นเฉล่ยี สะสมไมต่ ่ำกวา่ ๒.๐๐
๒.๒.๑ ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร
- เพศชายหรือหญิง
- ไดรั้บวุฒมิ ัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทยี บไดไ้ มต่ ่ำกวา่ นี้
- มีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ผลการเรยี นเฉล่ยี สะสมไมต่ ่ำกวา่ ๒.๐๐
๒.๒.๓ ตำแหน่งคนงาน
- เพศชายหรือหญิง
- ได้รับวุฒิประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๖) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
๒.๒.๔ ตำแหน่งคนครัว
- เพศหญิง
- ได้รับวุฒิประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๖) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
- อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานท่รี ับสมัคร
ให้ ผู้ ป ร ะ ส งค์ จ ะ ส มั ค รข อ แ ล ะ ยื่ น ใบ ส มั ค ร ไ ด้ที่ ฝ่ า ย ก าร เ จ้ า ห น้ า ที่
กลมุ่ อำนวยการ โรงพยาบาลหัวหนิ ระหวา่ งวันที่ ๑๗- ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐานและเอกสารท่ตี ้องย่นื พร้อมใบสมัคร ดังนี้
๓.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด ๑.๕X๒ นิ้ว
โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๒ รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุล หลังรูปถ่าย)
๓.๒.๒ สำเนาวุฒกิ ารศกึ ษาและระเบยี บแสดงผลการเรยี นที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ
การศกึ ษาตรงกับตำแหนง่ ท่สี มัคร จำนวนอยา่ งนอ้ ย ๑ ฉบับ โดยจะตอ้ งสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร
๓.๒.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ
๑ ฉบับ
๓.๒.๔ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปล่ยี นชื่อ – นามสกุล (ในกรณีท่ชี ื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อยา่ งละ ๑ ฉบับ
๓.๒.๕ หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
๓.๒.๖ เพศชาย ตอ้ งผา่ นการเกณฑท์ หาร หรือฝึกอบรมวชิ าทหาร (รด.) ชนั้ ปีที่ ๓
๓.๒.๗ ใบรับรองแพทย์
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบ ในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ใน
กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของ
ตำแหนง่ ท่สี มัครสอบอันมผี ลทำใหผ้ สู้ มัครสอบไมม่ สี ทิ ธสิ มัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
โรงพยาบาลหัวหิน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รวมทั้งวัน เวลา สถานที่สอบและ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ชั้น ๙, บอร์ดประกาศของทางราชการ ตึก OPD หลังเก่า บริเวณทางขึ้นกลุ่มงานเวชกรรมสังคม และทาง
www.huahinhospital.go.th

๕. วิธีการสอบคัดเลือก
๕.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
๕.๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
๕.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๖. การจ้างผู้สอบคัดเลือกได้
จะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ตามลำดับที่ได้ตาม
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ผู้ได้รับการจ้างจะต้องนำหลักประกันเป็นเงิน ๕,๐๐๐.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
มามอบให้แก่โรงพยาบาลหัวหินเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและหลักประกันความเสียหาย
อันเกิดจากการกระทำของผู้รับจ้าง

๗. การข้นึ บัญชผี ู้ผ่านการคัดเลอื ก
และจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปีนับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่าง
เดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิกลงวันที่ 24/01/2011 11:27:37
จำนวนผู้ชม 1354
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ