ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับพนักงาน

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับพนักงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับพนักงาน, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับพนักงาน

ด้วยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล (งบโครงการฯ) จำนวน 8 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ดังต่อไปนี้

ก. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา (ประจำสาขาพยาธิวิทยา)
อัตราค่าจ้าง 9,570 บาท
2. เจ้าหน้าที่กายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา (ประจำงานกายภาพบำบัด)
อัตราค่าจ้าง 6,840 บาท
3. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (เจ้าหน้าที่พัสดุ) จำนวน 2 อัตรา (ประจำงานทะเบียนและคลังพัสดุ)
อัตราค่าจ้าง 6,840 บาท
4. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (เจ้าหน้าที่ธุรการ) จำนวน 2 อัตรา (ประจำงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก/
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์)
อัตราค่าจ้าง 6,840 บาท
5. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (เจ้าหน้าที่เวชระเบียน) จำนวน 1 อัตรา (ประจำงานเวชระเบียนและสถิติ)
อัตราค่าจ้าง 6,840 บาท
6. พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา (ประจำงานจ่ายกลาง)
อัตราค่าจ้าง 5,970 บาท
7. พนักงานช่วยงานบริการ จำนวน 7 อัตรา (ประจำกลุ่มงานการพยาบาล /
งานทะเบียนและคลังพัสดุ) อัตราค่าจ้าง 5,970 บาท
8. พนักงานช่วยงานโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา (ประจำงานโภชนาการ)
อัตราค่าจ้าง 5,970 บาท
ข. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2547
1.2 ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 นักเทคนิคการแพทย์
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเทคนิคการแพทย์
- ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์
2.2 เจ้าหน้าที่กายภาพบำบัด
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
2.3 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (เจ้าหน้าที่พัสดุ)
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
ยกเว้นทางเกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม
2.4 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
ยกเว้นทางเกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม
2.5 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (เจ้าหน้าที่เวชระเบียน)
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
ยกเว้นทางเกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม
2.6 พนักงานช่วยการพยาบาล
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.7 พนักงานช่วยงานบริการ
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2.8 พนักงานช่วยงานโภชนาการ
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ค. อัตราค่าจ้าง
- จะได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2553

ง. เกณฑ์การคัดเลือก
ทดสอบโดยพิจารณาความเหมาะสมจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
ของผู้สมัคร ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา
อุปนิสัย ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา และบุคลิกภาพอื่น ๆ และหรือทดสอบความถนัด ความสามารถ ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
(โดยวิธีทดสอบทางข้อเขียน ปฏิบัติ หรือสัมภาษณ์ ทั้งนี้แล้วแต่กรณี)

จ. การรับสมัคร
1. ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น M อาคารดุลโสภาคย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2926-9368-70

2. ผู้สมัครสอบต้องยื่นเอกสารพร้อมกับใบสมัครสอบ ดังนี้
2.1 หลักฐานการศึกษา และรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
2.2 ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
2.3 หลักฐานการได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
2.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
จำนวน 1 รูป
2.5 สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (เฉพาะเพศหญิง)
2.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
2.7 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 100 บาท

ฉ. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
และตารางการคัดเลือก ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หรือดูทาง
Internet ที่ www.hospital.tu.ac.thลงวันที่ 24/01/2011 11:12:57
จำนวนผู้ชม 1107
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ผู้ใช้งาน 54746 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน