ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปวช.)
อัตราเงินเดือน ๕,๗๖๐ บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพ ๒,๔๔๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พาณิชยการ
สาขาบริหารธุรกิจ
๒) สามารถพิมพ์ดีดได้คล่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๓) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๓ ได้ที่
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์
สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Website ของสำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th แล้วส่งใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๓ ทางจดหมาย
ลงทะเบียนมายังฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๘ มกราคม
๒๕๕๔ (กรณีสมัครทางไปรษณีย์ต้องส่งภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔)

๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
(นับถึงวันสมัคร) จำนวน ๑ รูป
๓.๒ สำเนาการสำเร็จการศึกษา หรือหนังสือรับรอง อย่างละ ๑ ฉบับ โดยผู้สมัครจะต้องนำ
ต้นฉบับมาแสดงด้วยในวันที่สอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติให้สำเร็จ
การศึกษา ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔)
๓.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
๓.๔ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนด
วัน เวลา สถานที่คัดเลือกให้ทราบในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ป้ายประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ชั้น ๑ และ Website ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th

๕. วิธีการคัดเลือก
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธี ดังนี้
- ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการทดสอบการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (๑๐๐ คะแนน)
- ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)
ทั้งนี้ จะดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน ผู้ที่สอบผ่าน
ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์

๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๗. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จะประกาศบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกโดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้
คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัว
สมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้ขึ้นอีก
และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๘. การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการเมื่อครบ ๑ เดือน
หากผ่านการประเมินสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะพิจารณาจ้างต่อไปลงวันที่ 19/01/2011 12:58:01
จำนวนผู้ชม 1443
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 12 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54359 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน