SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี รับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี รับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี รับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี , ข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี รับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ด้วยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการพ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และคาสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 623/2548 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2548 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ตาแหน่งเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา
ชื่อ กลุ่มงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่าตอบแทน และอัตราว่าง ตามเอกสารแนบท้าย
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2555 โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
2. ต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายปี
3. หรือเหตุอื่นๆ ที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี ประสงค์จะรับ สมัครจากบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโดยมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งกาหนดตามเอกสารแนบท้าย

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 17 - 25 มกราคม 2554 เวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
(2) สาเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ 2 ฉบับโดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือ วันที่ 25 มกราคม 2554
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัคร มายื่นแทนก็ได้
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
(5) สาเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เป็นต้น)
หรือได้รับการยกเว้น จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
3.3 ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัครสอบจานวน 100 บาท เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องดาเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการรับสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบนั้น และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใดๆ ได้

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในวันที่ 27 มกราคม 2554 และประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในวันที่ 31มกราคม 2554 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี และทาง http://webhost.cpd.go.th/cpd_ccttd3

5. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินดังนี้
ตารางที่ 1 การประเมินสมรรถนะของตาแหน่งที่ใช้วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่าทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(วิชาชีพ 2) ทางพณิชยการ
ตาแหน่ง เจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี
1)มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปในด้านการเงินและบัญชี
2) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมและมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการและกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
4) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
สอบข้อเขียน
1) มีความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตาแหน่งที่สมัครสอบ
2) คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมหรือจาเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น การปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน จริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ
สอบสัมภาษณ์
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี จะดาเนินการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 ก่อน และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 2 ต่อไป

6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้
ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันก็ให้ผู้ได้รับ เลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี และทาง http://webhost.cpd.go.th/cpd_ccttd3 โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

8. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
1.ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กาหนด
2.ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
3.ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออก
ให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. มายื่นด้วย
ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจานวนตาแหน่งที่มี และภายหลังมีตาแหน่งว่างลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะดาเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้ลงวันที่ 19/01/2011 12:56:32
จำนวนผู้ชม 1432
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ