ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันบำราศนราดูร รับ พยาบาลวิชาชีพ

สถาบันบำราศนราดูร รับ พยาบาลวิชาชีพ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันบำราศนราดูร รับ พยาบาลวิชาชีพ, ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันบำราศนราดูร รับ พยาบาลวิชาชีพ

ด้วยสถาบันบำราศนราดูรมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ งานประสานงานวิจัย กลุ่มวิจัยและพัฒนาโรคเอดส์และโรคติดเชื้อ อัตราค่าจ้าง
เดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ อัตรา โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
๒. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ สาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ
๔. มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีทักษะในการสื่อสาร ประสานงานกับบุคคลภายนอก
๕. สามารถปฏิบัติงานในเวลาราชการได้
๖. สามารถอุทิศเวลานอกราชการในบางครั้งกรณีที่มีอาสาสมัครในโครงการวิจัยติดต่อมา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับโครงการวิจัย
๒. ปฏิบัติงานวิจัยในเชิงคลินิก
๓. ดำเนินการและลงข้อมูลในงานวิจัย
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสมัครโปรดติดต่อด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ สถาบันบำราศนราดูร
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ (โปรดแต่งกายสุภาพ)
เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร (ต้นฉบับพร้อมสำเนา)

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาสีดำขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๑ ปีจำนวน ๓ ใบ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๓. สำเนาปริญญาบัตร พร้อมสำเนาใบรายงานผลหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาอย่างละ ๑ ฉบับ
๔. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน ๑ ใบ
๕. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส หลักฐานการผ่านการ
เกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้สมัครเพศชาย)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก สถาบันฯ จะประกาศ
ให้ทราบในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ที่ติดประกาศสถาบันบำราศนราดูร และทางเว็บไซต์
http://www.bamras.org

อนึ่ง เป็นหน้าที่ของผู้สมัครคัดเลือก ที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่คัดเลือก สถาบันฯ จะไม่
รับผิดชอบใดๆ หากผู้สมัครไม่มาสอบคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกที่กำหนดไว้ในวันดังกล่าว
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกนั้นๆ

เงื่อนไขในการเข้าปฏิบัติงาน
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้จะต้องผ่านการตรวจร่างกาย ดังต่อไปนี้
๑. ตรวจ X-ray ปอด
๒. ตรวจเลือด (FBS, CBC) ตามเกณฑ์อายุ
๓. ตรวจอุจจาระ ปัสสาวะ (U/A Stool-Ex.)
ค่าใช้จ่ายในการตรวจประมาณ ๕๐๐ บาท ถ้าผลการตรวจร่างกายผิดปกติทางสถาบันฯ จะสงวนสิทธิ์ในการ
รับเข้าปฏิบัติงานลงวันที่ 14/01/2011 12:48:10
จำนวนผู้ชม 1206
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 04 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54333 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128446 คน