SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โครงการปริญญาโททางการตลาดหลักสูตรนานาชาติ (MIM) รับ เจ้าหน้าที่ธุรการ

โครงการปริญญาโททางการตลาดหลักสูตรนานาชาติ (MIM) รับ เจ้าหน้าที่ธุรการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โครงการปริญญาโททางการตลาดหลักสูตรนานาชาติ (MIM) รับ เจ้าหน้าที่ธุรการ, ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการปริญญาโททางการตลาดหลักสูตรนานาชาติ (MIM) รับ เจ้าหน้าที่ธุรการ

ด้วย โครงการปริญญาโททางการตลาดหลักสูตรนานาชาติ (MIM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ครั้งที่ 1/2554
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการ MIM วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,570 บาท

ข. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 มีคุณสมบัติตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
1.2 มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันตามที่คณะฯ กำหนด
1.3 ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว
2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 เจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการ MIM อัตราเลขที่ 0086
 เพศหญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
 สามารถใช้เครื่อง PC และโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานได้ดี
 มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
 ปฏิบัติงานประจำ ณ คณะพาณิชย์ฯ มธ.ท่าพระจันทร์
ลักษณะงานที่จะมอบหมาย
 ประสานงานการจัดการเรียนการสอนและงานด้านเอกสารทั้งหมดของนักศึกษา โดย
มีการประสานงานกับทางหน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น งานบัณฑิตศึกษา
ของคณะฯ สำนักทะเบียน และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย เป็นต้น
 ดูแลและประสานงานการจดทะเบียนศึกษาและอื่นๆ ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนของ
โครงการฯ ทั้ง Incoming และ Outgoing
 ประสานงานการจัดทัศนศึกษาดูงานทางธุรกิจและกิจกรรมอื่นๆ ทั้งในและนอก
ประเทศให้กับนักศึกษาและผู้บริหารโครงการฯ
 ติดต่อและประสานงานกับอาจารย์ชาวต่างประเทศก่อนเดินทางมาสอนในด้านการ
จัดหาที่พัก บัตรโดยสารเครื่องบิน การจัดพาหนะบริการรับ-ส่ง และอื่นๆ
 ประสานงานจัดและดูแลชั้นเรียน และอำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ชาวต่างประเทศ
ตลอดระยะเวลาสอน รวมทั้งดำเนินการจัดสอบและจัดเตรียมกระบวนการในการตรวจและ
แจ้งผลการสอบของแต่ละวิชา
 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ค. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
กำหนดการ วัน เวลา สถานที่ / วิธีการสมัคร
1. กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2554 จนถึง
วันที่ 21 มกราคม 2554
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและปฏิบัติ วันที่ 25 มกราคม 2554
สมัครได้ที่
http://www.bus.tu.ac.th/thai/job.asp
ตรง สมัครงาน Online
3. เกณฑ์การคัดเลือก (การสอบข้อเขียนและปฏิบัติ)
3.1 สอบ Aptitude Test
- การแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ เวลาสอบ 60 นาที
- การอ่านเชิงวิเคราะห์ เวลาสอบ 60 นาที
หรือ เป็นผู้ที่มีผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของสำนักงาน ก.พ.
หรือ เป็นผู้ที่มีผลการสอบ Aptitude Test ของคณะฯ
มีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันสอบ
3.2 ทดสอบความรู้เกี่ยวข้องกับวิชาเฉพาะตำแหน่ง /
การทดสอบการปฏิบัติงาน
- MS Word, Excel เวลาสอบ 60 นาที
* ขอให้ผู้เข้าสอบเตรียมดินสอ 2B มาในวันสอบด้วย
* สำหรับผู้ที่มีผลการสอบภาคความรู้ฯ (ภาค ก.)
ของสำนักงาน ก.พ. หรือ ผลการสอบ Aptitude Test แล้ว
เข้าสอบเฉพาะ ข้อ 3.2 เวลา 11.00 น. เท่านั้น
วันที่ 29 มกราคม 2554
เวลา 9.00 น.
ณ ห้อง 301 ชั้น 3
ตึกคณะพาณิชย์ฯ
มธ. ท่าพระจันทร์
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 http://www.bus.tu.ac.th/thai/job.asp
ตรง สมัครงาน Online
1. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัคร Online พร้อมแนบเอกสารเป็น JPG และ/หรือ PDF ดังนี้
 หลักฐานการศึกษาและรายละเอียดผลการศึกษา (ใบ Transcript ใบปริญญาบัตร)
 สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง
 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว
 ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. ) ระดับปริญญาตรี ของ
สำนักงาน ก.พ. (สำหรับผู้ที่ประสงค์จะยื่นคะแนนดังกล่าว)
 ผลการสอบ Aptitude Test ของคณะพาณิชย์ฯ มีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันสอบ
(สำหรับผู้ที่ประสงค์จะยื่นคะแนนดังกล่าว)
2. ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการคัดเลือกในวันสอบข้อเขียน
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ณ ห้องสอบ ดังนี้
 วุฒิปริญญาตรี 40 บาท
3. ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและปฏิบัติ
ทาง Web Site หากมีคุณสมบัติไม่ตรงกับประกาศจะไม่มีสิทธิ์สอบในตำแหน่งดังกล่าว

ง. สถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะฯ คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 0-2613-2253 0-2613-2195 และยื่นใบสมัคร Online ผ่าน
http://www.bus.tu.ac.th/thai/job.asp

จ. เกณฑ์การขึ้นบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกเป็น
เวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก หากพ้นกำหนดนี้ให้ยกเลิกบัญชี ทั้งนี้หากบัญชียังไม่ยกเลิกด้วย
เหตุผลดังกล่าว แต่คณะฯ ได้เปิดคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ในตำแหน่งเดียวกันขึ้นใหม่อีก และได้
ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกไว้แล้วให้ยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เป็นพนักงานเงินรายได้ประเภทประจำ ครั้งที่ 1/2554 ใน
ตำแหน่งเดียวกันนั้น ตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ลงวันที่ 14/01/2011 12:45:26
จำนวนผู้ชม 1426
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ