ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับ คนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับ คนงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับ คนงาน, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับ คนงาน

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา ด้วยเงินบำรุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้คือ

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งฯ

คนงาน (ชาย)

เงินเดือน ๓,๙๑๐ บาท จำนวน ๑ อัตรา


๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

๓. คุณสมบัติทั่วไป
๓.๑ มีสัญชาติไทย
๓.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
๓.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓.๔ ไม่เป็นภิกษุสงฆ์ สามเณร หรือนักบวช
๓.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย หากเคยผ่านการปฏิบัติงานมาก่อนให้นำใบรับรองการปฏิบัติงาน
และใบรับรองความประพฤติจากหัวหน้าหน่วยงานมาแสดงด้วย
๓.๖ ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ซึ่งขัดต่อระเบียบปฏิบัติราชการ
๓.๗ พ้นเกณฑ์การคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
๓.๘ ต้องอุทิศเวลาแก่ทางราชการอย่างเต็มที่
๓.๙ สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้

๔. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
- เพศชายอายุ ๑๘ - ๔๕ ปี
- ถ้ามีประสบการณ์ความรู้ทางช่างไม้ ช่างเชื่อม
จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ปฏิบัติงานวันเสาร์ – อาทิตย์ได้

๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครฯ
สมัครได้ ที่ งานการเจ้าหน้าที่ฯ (ชั้น M) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ (เว้นวันหยุดราชการ)

๖. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร
๖.๑ สำเนาคุณวุฒิ (พร้อมฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๔ สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน ๖ เดือน
ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๖.๖ เอกสารอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล สำเนาใบทะเบียนสมรส (พร้อมฉบับจริง)
อย่างละ ๑ ฉบับ
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายใน
กำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิด
รับสมัคร คือ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓

๗. ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกฯ
ผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ

๘. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ ณ งานการเจ้าหน้าที่ฯ
(ชั้น M) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

๙. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกฯ
ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔
- ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี

๑๐. วิธีสอบคัดเลือก
๑๐.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย
อารมณ์ เจตคติ การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา
และบุคลิกภาพ ( คะแนน ๑๐๐ คะแนน)

๑๑. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะต้องได้คะแนน
จากการสอบคัดเลือกไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐

๑๒. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ โดยเรียงลำดับจากผู้ที่สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมสูง
ลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน
ลำดับที่สูงกว่า
บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ให้ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันอีก
และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๑๓. การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะราย
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ โดยได้แสดงเจตนา
สละสิทธิ์เป็นหนังสือ
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเป็นลูกจ้างชั่วคราวภายในระยะเวลาที่กำหนด
(๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมหาวิทยาลัยกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่ง
ที่สอบคัดเลือกได้
(๔) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งใดที่สอบคัดเลือกได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีทุกบัญชี
ที่สอบคัดเลือกได้ในการสอบครั้งเดียวกัน

๑๔. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ ณ งานการเจ้าหน้าที่ฯ (ชั้น M) กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

๑๕. การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ งานการเจ้าหน้าที่ฯ
(ชั้น M) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑๗ มกราคม
๒๕๕๔ลงวันที่ 24/12/2010 12:01:02
จำนวนผู้ชม 1101
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

ผู้ใช้งาน 54730 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน