SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับ นักวิชาการพัสดุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับ นักวิชาการพัสดุ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับ นักวิชาการพัสดุ, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับ นักวิชาการพัสดุ

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มงาน พนักงานปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา
อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ
มติ ก.บ.ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการประชุมครั้งที่๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง เกณฑ์
และวิธีการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงให้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ดังนี้คือ

๑. ตำแหน่งที่จะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ฯ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ปริญญาตรี อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๒๐๐ บาท

๒. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒
(๒) ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษทางวินัย และไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัยในช่วงระยะเวลา
หนึ่งปีที่ผ่านมา ทั้งนี้หากผลการสอบสวนปรากฏผลภายหลังว่าไม่มีความผิด ให้บุคคลผู้นั้นสามารถยื่นแบบแสดง
เจตนาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ โดยถือว่ามีคุณสมบัติตามประกาศนี้

๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง รายละเอียดประกอบการพิจารณาต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติดังนี้
(๑) หน่วยงานที่สังกัดมีภาระงานตามกรอบอัตรากำลังที่มหาวิทยาลัยประกาศ
(๒) คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์สาขาที่รับการบรรจุแต่งตั้ง
(๓) ผลการเรียนตามวุฒิเหมาะสมที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
(๔) บุคลิกภาพ หรือความรอบรู้ หรือเชาว์ปัญญาเหมาะสม

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
งานพัสดุ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์การทำงานด้านการพัสดุมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- มีมนุษยสัมพันธ์ ดี สามารถทำงานในการติดต่อประสานงานและ
ทำงานเป็นทีมได้

๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขันฯ
สมัครได้ ที่ งานการเจ้าหน้าที่ฯ (ชั้น M) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

๕. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัครสอบแข่งขันฯ
๕.๑ สำเนาปริญญาบัตร จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๒ สำเนาประกาศนียบัตร จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๓ สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ (กรณียังไม่ได้รับปริญญา) จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๔ สำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๖ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๗ สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๘ ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
๕.๙ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน ๖ เดือน
ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ ใบ
๕.๑๐ หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี (โปรดระบุ) ..........................................................
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายใน
กำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิด
รับสมัคร คือ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓

๖. ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันฯ
ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ

๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบแข่งขันฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันฯ ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ ที่ งานการเจ้าหน้าที่ฯ (ชั้น M)
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

๘. วันเวลาและสถานที่เข้ารับการสอบแข่งขันฯ
ดำเนินการสอบแข่งขันฯ (ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
๘.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๘.๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

๙. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ ๑
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔

๑๐. วันเวลาและสถานที่เข้ารับการสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ ๑ (ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
๑๐.๑ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ในวันที่ ๑๙ มกราคม
๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี

๑๑. วิธีการสอบแข่งขันฯ
๑๑.๑ ดำเนินการสอบแข่งขันฯ มี ๓ ส่วน คือ
(๑) สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
(๒) สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาคทฤษฎี และ/หรือภาคปฏิบัติ) (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
(๓) สอบภาคความเหมาะกับตำแหน่ง ประเมินจาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ เจตคติ การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและบุคลิกภาพ (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
๑๑.๒ เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะผ่านการแข่งขันบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้องได้คะแนน
แต่ละส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และจะต้องได้คะแนนรวมของทั้งสามส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๑๒. การประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
การประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลำดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณี
ที่ได้คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาคะแนนที่สูงกว่าในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ภาคความ
เหมาะสมกับตำแหน่ง ความรู้ความสามารถทั่วไป และลำดับเลขประจำตัวสอบก่อนตามลำดับและขึ้นบัญชีไว้
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้ได้ไม่เกินสองปีนับแต่วันขึ้นบัญชี

๑๓. การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะราย
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุฯในตำแหน่งที่สอบได้โดยได้แสดงเจตนาสละสิทธิ์เป็นหนังสือ
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กำหนด
(๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
(๔) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งใดที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีทุกบัญชี
ที่สอบแข่งขันได้ในการสอบครั้งเดียวกัน

๑๔. การประกาศผลการสอบแข่งขันฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบแข่งขันได้ ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔
ณ งานการเจ้าหน้าที่ฯ (ชั้น M) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

๑๕. การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ –
๑๖.๓๐ น. ณ งานการเจ้าหน้าที่ฯ (ชั้น M) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 24/12/2010 12:00:43
จำนวนผู้ชม 1492
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ