ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับ อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับ อาจารย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับ อาจารย์ , ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับ อาจารย์

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ประจำพิเศษ ด้วยเงินบำรุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้คือ

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งฯ

คณะครุศาสตร์
อาจารย์ประจำพิเศษ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยม
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์ในการทำงาน(สอน)
หรือ จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มีพื้นฐานการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
และมีประสบการณ์ในการทำงาน(สอนหรืองานที่เกี่ยวข้องด้าน
ภาษาอังกฤษ) หรือจบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
และมีประสบการณ์ในการทำงาน

คณะวิทยาศาสตร์ฯ
อาจารย์ประจำพิเศษ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือจบการศึกษาระดับปริญญาโท/ ปริญญาเอก สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ /คณิตศาสตร์ประยุกต์ /สถิติ/ สถิติประยุกต์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร คุณวุฒิ ปริญญาโท วศ.ม. , วท.ม. , ค.อ.ม.
อาจารย์ประจำพิเศษ - วิศวกรรมอุตสาหการ , วิศวกรรมการผลิต
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิตขึ้นรูปโลหะ ถ้าเป็นวิศวกรรมเครื่องกล
(สาขาวิชาเทคโนโลยี- ต้องจบปริญญาตรี ทางวิศวกรรมอุตสาหการ หรือการผลิต เทคโนโลยีการผลิต

คณะวิทยาศาสตร์ฯ
อาจารย์ประจำพิเศษ จบการศึกษาระดับปริญญาโท/ เอก
- สาขาวิชาแพทย์แผนไทย สาขาวิชาแพทย์แผนไทย/แพทย์ตะวันออก/แพทย์ทางเลือก

คณะมนุษยศาสตร์ฯ
อาจารย์ประจำพิเศษ - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านสาขาวิชาภาษาไทย
- สาขาวิชาภาษาไทย หรือสาขาการสอนภาษาไทย หรือสาขาวิชาวรรณคดีไทย

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

๓. คุณสมบัติทั่วไป
๓.๑ มีสัญชาติไทย
๓.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
๓.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓.๔ ไม่เป็นภิกษุสงฆ์ สามเณร หรือนักบวช
๓.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย หากเคยผ่านการปฏิบัติงานมาก่อนให้นำใบรับรองการปฏิบัติงาน
และใบรับรองความประพฤติจากหัวหน้าหน่วยงานมาแสดงด้วย
๓.๖ ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ซึ่งขัดต่อระเบียบปฏิบัติราชการ
๓.๗ พ้นเกณฑ์การคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
๓.๘ ต้องอุทิศเวลาแก่ทางราชการอย่างเต็มที่
๓.๙ สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้

๔. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีคุณวุฒิทางการศึกษา ตรงตามที่ระบุไว้

๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครฯ
สมัครได้ ที่ งานการเจ้าหน้าที่ฯ (ชั้น M) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ (เว้นวันหยุดราชการ)

๖. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร
๖.๑ สำเนาคุณวุฒิ (พร้อมฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๒ สำเนาผลการเรียนตามรายวิชา (Transcript Records) จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๕ สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๖ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน ๖ เดือน
ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๖.๗ เอกสารอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล สำเนาใบทะเบียนสมรส (พร้อมฉบับจริง)
อย่างละ ๑ ฉบับ
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายใน
กำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับ
สมัคร คือ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓

๗. ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกฯ
ผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ

๘. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๔ ณ งานการเจ้าหน้าที่ฯ(ชั้น M)
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

๙. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกฯ
ดำเนินการสอบคัดเลือกวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ (ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

๑๐. วิธีสอบคัดเลือก
๑๐.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน
(๑๐๐ คะแนน)
๑๐.๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดสอบภาคทฤษฎี และ/หรือภาคปฏิบัติ
ความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
๑๐.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย
อารมณ์ เจตคติ การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา
และบุคลิกภาพ ( คะแนน ๑๐๐ คะแนน)

๑๑. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวจะต้องได้คะแนน
จากการสอบคัดเลือกแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และจะต้องได้คะแนนรวมทั้ง ๓ ภาครวมแล้วไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ ๖๐

๑๒. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ โดยเรียงลำดับจากผู้ที่สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงลงมา
ตามลำดับ ในกรณีที่ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้
ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้า
ยังคงได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ให้ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันอีกและ
ได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๑๓. การยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะราย
(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ โดยได้แสดงเจตนาสละสิทธิ์
เป็นหนังสือ
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเป็นลูกจ้างชั่วคราวภายในระยะเวลาที่กำหนด
(๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมหาวิทยาลัยกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่ง
ที่สอบคัดเลือกได้
(๔) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งใดที่สอบคัดเลือกได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีทุกบัญชี
ที่สอบคัดเลือกได้ในการสอบครั้งเดียวกัน

๑๔. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ ณ งานการเจ้าหน้าที่ฯ (ชั้น M) กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

๑๕. การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
ให้รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
งานการเจ้าหน้าที่ฯ (ชั้น M) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 24/12/2010 12:00:17
จำนวนผู้ชม 1232
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 28 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54660 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน