SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลอำนาจเจริญ รับ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ รับ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลอำนาจเจริญ รับ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ รับ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ด้วย โรงพยาบาลอำนาจเจริญ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ( รายเดือน ) สังกัดโรงพยาบาลอำนาจเจริญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๕๒๗.๖ / ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ ตำแหน่ง ดังนี้

๑.ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้าง ๗,๑๐๐ บาทต่อเดือน

๒.หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๒.๑ ดูแลและซ่อมระบบ Hardware, Software, Network
๒.๒ สามารถติดตั้ง ดูแล หรือมีความรู้เรื่อง Server Linux
๒.๓ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลิอก
๒.๑ เพศชาย หรือเพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐-๓๕ ปีบริบูรณ์ ( นับถึงวันรับสมัคร ) มี
สัญชาติไทย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม
๒.๔ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
๒.๕ ไม่เป็นผู้คนต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง ในศีลธรรม อันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๒.๖ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๗ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

๔. การรับสมัครคัดเลือก
๔.๑. แบบใบสมัคร วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครสามารถขอแบบใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ โทรศัพท์ ๐ ๔๕๕๑ ๑๙๔๐ - ๘ ต่อ ๑๐๑๒ – ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ในวัน เวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๔.๒ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก จำนวน ๑๐๐ บาท
๔.๓. หลักฐานและเอกสารที่ให้นำมายื่นในวันสมัคร
๔.๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๖ เดือน ( นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร ) จำนวน ๒ แผ่น
๔.๓.๒ ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา อย่างละ ๑ ฉบับ
โดยให้นำฉบับจริงมาแสดงด้วย
๔.๓.๓ สำเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาตรงกับตำแหน่ง ที่สมัครจำนวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันสมัคร โดยให้นำฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย
๔.๓.๔ ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓
( พ.ศ. ๒๕๓๕ ) ซึ่งออกให้ไว้ไม่เกิน ๑ เดือน
๔.๓.๕ ใบ สด.๘ หรือ สด. ๔๓ พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ ( กรณีเป็นชาย )
๔.๓.๖ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ในเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ( ถ้ามี ) ฯลฯ
พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกให้ทราบในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๓ ที่บอร์ดติดประกาศประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๓ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ หรือทางเว็บไซต์ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ http://www.amno.moph.go.th/amnathos/index.html )

๗. วิธีการคัดเลือก
๗.๑ คณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการคัดเลือกโดยสอบข้อเขียน ปฏิบัติ สัมภาษณ์ หรืออื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด
๗.๒ การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

๘. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๙. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ได้รับคัดเลือกได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไปเมื่อประกาศครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี หรือ นับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณีลงวันที่ 18/12/2010 13:44:01
จำนวนผู้ชม 1564
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ