SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ ภาควิชาภาษาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ ภาควิชาภาษาศาสตร์, ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ ภาควิชาภาษาศาสตร์

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 อาจารย์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

2. เงื่อนไขของตำแหน่ง
2.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะศิลปศาสตร์ให้เป็นอาจารย์ จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อได้ผ่าน
การพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แล้ว
2.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องสามารถไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตหรือ
ท่าพระจันทร์ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
เมื่อได้รับการคัดเลือกจากคณะฯ แล้ว

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
3.1.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.2.1 ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก
ทางด้านภาษาศาสตร์ หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระดับผล
การศึกษาดังต่อไปนี้
- หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องมีผลการศึกษาดังนี้
- เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.5
- วุฒิปริญญาตรี (ทางด้านภาษาต่างประเทศหรือภาษาศาสตร์) ได้เกรดเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก
- จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง
- หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จะต้องมีผลการศึกษาดังนี้
- วุฒิปริญญาตรี (ทางด้านมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์) ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
และไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก
- วุฒิปริญญาโท (ทางด้านภาษาศาสตร์หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์) ได้เกรดเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ำกว่า 3.5
- จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง
- หากผู้สมัครมีระดับผลการศึกษาไม่ตรงกับที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถพิเศษ
หรือมีผลงานวิชาการที่มีคุณภาพดีมาก โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย (ในกรณีนี้
ผลงานที่ผู้สมัครต้องจัดทำเพื่อการสำเร็จการศึกษาหรือวิทยานิพนธ์ ไม่จัดเป็นผลงานทางวิชาการ)

4. การรับสมัคร
4.1 ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครด้วยตัวเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์)
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ที่สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่
น.ส.อิศรา ขับกล่อม โทร. 0 2696 5205, 0 2696 5207 Donwload ใบสมัครได้ที่ www.arts.tu.ac.th
ไปที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ/ รับสมัครงาน
4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
4.2.1 สำเนาใบปริญญาบัตร และรายละเอียดผลการศึกษา (ให้นำฉบับจริงมาแสดงด้วย)
กรณีหลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องนำฉบับแปล
เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ มาเป็นหลักฐานพร้อมรับรองการแปลด้วย จำนวน 2 ชุด
4.2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
จำนวน 2 ชุด
4.2.3 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
4.2.4 ใบรับรองแพทย์ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 เดือน
4.2.5 ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศชาย) จำนวน 2 ฉบับ
สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
จำนวน 2 ฉบับ
4.2.6 ให้ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป (ที่ไม่ใช่ บิดา มารดา และผู้เกษียณอายุราชการ)
โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้บังคับบัญชา ลงนามรับรองความถูกต้องท้ายฟอร์ม ทั้งชุดใบสมัครและ
ชุดประวัติส่วนตัว พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการผู้รับรอง จำนวน 2 ชุด
4.2.7 ผลงานทางวิชาการ และหรือรายละเอียดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือความรู้ความสามารถ
พิเศษ เพื่อประกอบการพิจารณาและจะส่งคืนภายหลัง (กรณีระดับผลการศึกษาไม่เข้าข่ายตาม
เกณฑ์ที่ระบุไว้)

5. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
5.1 การสอบข้อเขียน
5.2 การสอบสอน
5.3 สอบสัมภาษณ์

6. กำหนดการคัดเลือก
6.1 ระยะเวลาขอรับใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
6.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสอบคัดเลือก วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2554
6.3 กำหนดวันสอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2554
6.4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2554
6.5 กำหนดวันสอบสัมภาษณ์และวันสอบสอน วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2554

7. การประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2554
ทั้งนี้ การบรรจุ/จ้างผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์
ในอัตราที่ว่างอยู่จะเป็นไปตามลำดับที่ของบัญชีผลการคัดเลือกของหน่วยงาน โดยอำนาจการอนุมัติการ
บรรจุ/จ้างเป็นของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับมอบอำนาจจากสภามหาวิทยาลัย
และหากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก็จะเลื่อน
ผู้ที่อยู่ในลำดับทถัดไปขึ้นมาแทนลงวันที่ 18/12/2010 13:42:39
จำนวนผู้ชม 1464
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ