ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อบจ.ภูเก็ต รับพนักงานจ้าง 19 อัตรา

อบจ.ภูเก็ต รับพนักงานจ้าง 19 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : อบจ.ภูเก็ต รับพนักงานจ้าง 19 อัตรา, ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.ภูเก็ต รับพนักงานจ้าง 19 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
พนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๙ ตำแหน่ง รวม ๑๙ อัตรา
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ
๑) ผู้ช่วยบุคลากร จำนวน ๑ อัตรา
๒) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
๓) ผู้ช่วยนักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน ๑ อัตรา
๔) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ (ครูอาสาพัฒนากีฬา) จำนวน ๑ อัตรา
๕) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา
๖) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน ๑ อัตรา
๗) ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ พนักงานจ้างทั่วไป
๑) พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๙ อัตรา
๒) คนงานทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา

๒. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่เข้าลักษณะต้องห้ามดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ฝ่ายบริหารงานบุคคล) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
ถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ในวันเวลาราชการ สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต หรือนักบวช
ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน พร้อมสำเนาเอกสารอื่นที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
(ถ่ายครั้งเดียวกัน) และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร
๔.๒ หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติ
เฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันที่ปิดรับสมัคร กรณีที่หลักฐานทางการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ
ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยด้วย
ในกรณีที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ทางสถานศึกษายังไม่อนุมัติวุฒิทางการศึกษา
ให้อนุโลมให้ผู้สมัครสอบใช้สำเนาใบรับรองของสถานศึกษาว่า ได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว แต่รอการ
อนุมัติวุฒิการศึกษาอยู่แทนได้ โดยใบรับรองจะต้องระบุวันที่ที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาไว้ด้วย และต้องสำเร็จ
การศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓)
๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๔ ใบรับรองแพทย์ (แพทย์ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน) แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
๔.๕ ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด. ๙) (ถ้ามี)
๔.๖ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า (ถ้ามี)
สำหรับการสมัครครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และหากภายหลังปรากฏว่า ผู้สมัครรายใดมี
คุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน
การสมัครและไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครตำแหน่งละ ๑๐๐.- บาท

๖. กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวันเลือกสรร
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรก่อนวันเลือกสรรไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ
โดยปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
www.phuketcity.org

๗. วิธีการเลือกสรร
ประเมินสมรรถนะเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถหรือทดสอบทักษะเฉพาะและคุณลักษณะ
อื่นๆ ของบุคคลที่จำเป็นหรือเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นตามความเหมาะสม
(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

๘. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินสำหรับผู้ผ่านการเลือกสรร องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกำหนดให้ผู้ที่
ผ่านการประเมิน โดยประเมินสมรรถนะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบของการประเมินในแต่ละด้าน
เป็นผู้ผ่านการเลือกสรร

๙. การประกาศผลการเลือกสรร
๙.๑ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจะเรียงตามลำดับที่จากผู้ผ่านการเลือกสรร
ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ใน
ลำดับสูงกว่า
๙.๒ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรกำหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี แต่ถ้ามีการ
สรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
๙.๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจะดำเนินการจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงาน
จ้าง ตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรโดยเรียงตามลำดับที่ ตามประกาศ ก.จ.จ. ภูเก็ต ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม
๒๕๔๗ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างให้ติดต่อสอบถามรายละเอียด
ได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฝ่ายบริหารงานบุคคล) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หมายเลข
โทรศัพท์ ๐-๗๖๒๑-๐๑๐๔, ๐-๗๖๓๕-๖๐๒๔ ต่อ ๑๒๔ และ ๐-๗๖๓๕-๔๒๐๔

ผนวก ก
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ
๑.๑ ตำแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๗,๙๔๐.- บาท
ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย การปกครอง การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
- ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร
ธุรกิจ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
๑.๒ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๗,๙๔๐.- บาท
ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ. รับรองหรือทางอื่นที่ ก.จ.
กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
๑.๓ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๗,๙๔๐.-บาท
ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ ซึ่งศึกษาวิชาการประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์
สื่อสารมวลชน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ได้
- ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ ซึ่งศึกษาวิชาการประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์
สื่อสารมวลชนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ได้
๑.๔ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ (ครูอาสาพัฒนากีฬา) จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ
๗,๙๔๐.- บาท ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา พลศึกษา จิตวิทยา และโภชนาการ หรือ
คุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. รับรอง ให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
๑.๕ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๗,๙๔๐.-
บาท ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
๑.๖ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๗,๑๐๐.- บาท
(ปวส.) และ ๖,๔๗๐.- บาท (ปวท.) ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา
ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา
ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งนี้ได้
๑.๗ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๗,๑๐๐.- บาท (ปวส.)
และ ๖,๔๗๐.- บาท (ปวท.) ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรม
สำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ก่อสร้าง หรือทางอื่นที่ ก.จ.
กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรม
สำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ก่อสร้างหรือทางอื่นที่ ก.จ.
กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

๒. พนักงานจ้างทั่วไป
๒.๑ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๙ อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๕,๐๘๐.- บาท
ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติ
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าภาคบังคับ
๒.๒ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๕,๐๘๐.- บาท
ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าภาคบังคับลงวันที่ 18/12/2010 13:41:09
จำนวนผู้ชม 1465
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55402 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128503 คน