ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


อบต.เทพกระษัตรี รับ คนงานประจำรถขยะ

อบต.เทพกระษัตรี รับ คนงานประจำรถขยะ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : อบต.เทพกระษัตรี รับ คนงานประจำรถขยะ, ข้อมูลเกี่ยวกับ อบต.เทพกระษัตรี รับ คนงานประจำรถขยะ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา รายละเอียดดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
- ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ จำนวน ๒ อัตรา

๒. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับ
พนักงานส่วนตำบล
๒.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
๒.๖ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำผิดความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ

๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๓.๑ ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ
- จบการศึกษาภาคบังคับ
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการใช้แรงงานทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและที่รองรับขยะ
มูลฝอย และนำขยะมูลฝอยไปยังที่ทำลายและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๔. อัตราค่าจ้าง
- ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๕,๐๘๐.- บาท และได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ
๑,๕๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๖,๕๘๐.- บาท

๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
ในวันและเวลาราชการ

๖. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมเอกสารและ
หลักฐานดังต่อไปนี้
๖.๑ หลักฐานคุณวุฒิการศึกษาฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๔ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๕ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๓ x ๔ ซ.ม. (๑ นิ้ว) ถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๓ รูป
๖.๖ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น

๗. ค่าธรรมเนียมการสอบ
- ค่าธรรมเนียมการสอบ เป็นเงิน ๑๐๐.- บาท
๘. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี

๙. วิธีการเลือกสรรและวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร
ดำ เนินการเลือกสรรโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี

๑๐. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร
- ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ จำนวน ๑๐๐ คะแนน

๑๑. การประกาศผลการคัดเลือก
- วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี และทาง
เว็บไซด์ www.Thepkrasattri.go.th

๑๒. เกณฑ์การตัดสิน
- ผู้ที่จะถือว่าผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมทุกภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๑๓. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตำบล จะประกาศรายชื่อโดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมมากไปหา
น้อยตามลำดับ และผู้ผ่านการเลือกสรรจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๑ ปีนับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการเลือกสรรใน
ตำแหน่งเดียวกันใหม่ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นอันยกเลิกลงวันที่ 18/12/2010 13:39:18
จำนวนผู้ชม 1165
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55153 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน