SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการคัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือก

1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งคนงาน ประจำสำนักวิทยบริการ จำนวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่งคนงาน (ภาคพื้นดิน) ประจำสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 โดยอนุโลม
2.2 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

3. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี (อาคาร 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม 2553 ในวันเวลาราชการ (08.30 น.- 16.30 น.)

4. เอกสารและหลักฐานการสมัคร (เอกสารฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด) ดังต่อไปนี้
1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
2. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษาออกให้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย และแสดงว่าได้รับการอนุมัติการให้ปริญญาจากสภาของสถาบัน ทั้งนี้ ก่อนหรือในวันสุดท้ายของวันที่รับสมัคร และสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำหรับตำแหน่งที่บรรจุระดับปริญญาตรี/โท
3. สำเนาใบประกาศนียบัตร และสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำหรับตำแหน่งที่บรรจุระดับที่ต่ำกว่าปริญญาตรี
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6. สำเนาใบผ่านพ้นการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
7. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
8. รูปถ่ายหน้าตรง แต่งชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รูป
9. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
** ทั้งนี้ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

5. การยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก
5.1 ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และกรอกรายละเอียดใน ใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน (แต่งกายสุภาพเรียบร้อย)
5.2 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่
5.3 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ และทางโทรศัพท์ ไว้ในใบสมัคร

6. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องชำระค่าใบสมัคร และค่าธรรมเนียมสอบตามตำแหน่งที่ประสงค์ จะสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้
- ผู้สมัครคัดเลือกเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบแข่งขัน คนละ 100 บาท สำหรับตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
- ผู้สมัครคัดเลือกเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบแข่งขัน คนละ 50 บาท สำหรับตำแหน่งวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี

7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
(ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (50 คะแนน)
- ทดสอบความรู้ ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยวิธีสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ
(ข) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (50 คะแนน)
- โดยประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน โดยการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพอย่างอื่น

8. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พร้อมรายละเอียดสถานที่สอบ ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2553 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องประชาสัมพันธ์ (อาคาร 2) หรือที่ http://person.aru.ac.th

9. กำหนดวันสอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการเลือกสรรในวันที่ 24 ธันวาคม 2553 และสถานที่สอบจะประกาศในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร

10. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะทั้ง 2 ด้าน โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 คะแนน การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

11. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับ คะแนนสอบ ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร 2) หรือโทรสอบถามได้ที่ 035-322076-9 ต่อ 1231 หรือที่ http://person.aru.ac.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรร ครบกำหนด 6 เดือน นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่ วันประกาศ รับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี

12. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากำหนด

13. เงื่อนไขในการรับสมัคร
13.1 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือ วุฒิการศึกษาไม่ตรง ตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
13.2 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกสรรในครั้งนี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลงวันที่ 17/12/2010 12:31:22
จำนวนผู้ชม 1306
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ