ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับ พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยง/อาวุโส

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับ พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยง/อาวุโส | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับ พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยง/อาวุโส, ข้อมูลเกี่ยวกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับ พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยง/อาวุโส

ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานในส่วนบริหารความเสี่ยงทางเครดิต ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยง/อาวุโส
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การเงิน สถิติ หรือวิศวกรรมศาสตร์ Financial Engineering และมีความรู้ในด้านการบริหารความเสี่ยงทางเครดิต หรือสาขาอื่นที่ต้องมีประสบการณ์ในด้านการบริหารความเสี่ยงทางเครดิตมาเป็นระยะเวลา 3 ปี
- มีความสามารถในการสร้าง Model ทางการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติทั่วไป
- มีสัญชาติไทย เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
- ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
- ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
- ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
- ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

เอกสารประกอบการรับสมัคร (อย่างละ 1 ฉบับ)
- ประวัติการทำงาน (Resume)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
- หนังสือรับรองประสบการณ์/การผ่านงาน (กรณีมีประสบการณ์)
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
- ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
- หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น

สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครด้วยตนเองที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2202-1268, 0-2202-1951 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ในเวลาทำการ (ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น.) เว้นวันหยุดราชการลงวันที่ 13/12/2010 11:05:56
จำนวนผู้ชม 1259
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55153 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน