ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลลำพูน รับ นักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลลำพูน รับ นักวิชาการสาธารณสุข | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลลำพูน รับ นักวิชาการสาธารณสุข, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลลำพูน รับ นักวิชาการสาธารณสุข

ด้วยโรงพยาบาลลำพูน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลลำพูน ตามรายละเอียดดังนี้.-

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา

๒. อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๐,๐๓๐ บาท

๓. อัตราค่าสมัคร ตำแหน่งละ ๕๐ บาท

๔. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร
๔.๑ เพศหญิงหรือเพศชาย อายุระหว่าง ๑๘ – ๓๕ ปีบริบูรณ์
(เพศชายต้องผ่าน หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)
๔.๒ มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
หน้า ๑๔ เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙)

๕. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร
๕.๑ วุฒิปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
๕.๒ วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์,
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔
๖.๑ สอบข้อเขียน (๔๐ คะแนน)
- สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๓๐ คะแนน
- สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ๑๐ คะแนน
๖.๒ สอบปฏิบัติ
- สอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ๒๐ คะแนน
๖.๓ สอบสัมภาษณ์ ๔๐ คะแนน
๖.๔ ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔
๖.๕ ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวทดลองปฏิบัติงาน
ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

๗. การรับสมัคร
- ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ตึกอำนวยการชั้น ๒ โรงพยาบาลลำพูน ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ -
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ในวันและเวลาราชการ

๘. หลักฐานประกอบการสมัคร
๘.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๘.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๘.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๘.๔ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcipt) หรือ จำนวน ๑ ฉบับ
สำเนาใบรับรองคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษา ตรงกับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายใน
วันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓
๘.๕ ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
๘.๖ สำเนาใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๘.๗ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๘.๘ สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๙) จำนวน ๑ ฉบับ
๘.๙ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

๙. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกและสถานที่สอบ
ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ป้ายประกาศหน้าห้องประชาสัมพันธ์ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลลำพูน และทางเว็บไซต์ http://www.lpnh.go.th/

ลงวันที่ 09/12/2010 10:36:31
จำนวนผู้ชม 1281
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 มกราคม 2564

ผู้ใช้งาน 54887 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128479 คน