ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ ผู้จัดการโรงแรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ ผู้จัดการโรงแรม | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ ผู้จัดการโรงแรม, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ ผู้จัดการโรงแรม

ด้วยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็นพนักงานโรงแรม
ในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภายใต้การบริหารงานของภาควิชาบริหารธุรกิจ
คณะสังคมศาสตร์

ตำแหน่งผู้จัดการโรงแรม จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 24,000 – 35,000 บาท / เดือน
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.1 วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
1.2 อายุ 30 ปีขึ้นไป
1.3 มีปฏิภาณไหวพริบดี เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันทีเมื่อเกิดความผิดพลาดในการสื่อสาร
1.4 มีประสบการณ์การทำงานด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม
ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง ไม่น้อยกว่า 5 ปี
1.5 มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
1.6 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
1.7 มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

2. ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
2.1 วางแผนการบริการจัดการให้กิจการดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย ทั้งทางด้านบริหารและการตลาด
2.2 บริหารงานบุคคลและการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน
ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของโรงแรม ควบคุมดูแลในส่วนของพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่บริการในโรงแรม โดยจัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบให้ทำงานเป็นแผนก แต่ละงานจะสอดรับประสาน
สัมพันธ์กัน มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน และมีการสื่อความที่ดี
2.3 จัดทำหรือควบคุมการทำบันทึกและบัญชี รายรับรายจ่าย และบัญชีค่าใช้จ่ายของทุกแผนก
2.4 ให้การต้อนรับแขกและดูแลการจัดที่พัก
2.5 จัดสรรเงิน อนุมัติการจ่าย และกำหนดหรือช่วยกำหนด
งบประมาณสำหรับหน่วยงานต่างๆในโรงแรม
2.6 มอบอำนาจและกำหนดความรับผิดชอบให้แก่หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ และปรับปรุงแก้ไข การบริการด้านห้องพักและอาหาร
2.7 จัดทำรายงานให้เจ้าของกิจการทราบถึงความก้าวหน้าและสถานะของธุรกิจ
2.8 สั่งซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
2.9 จัดประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

3. เงื่อนไขการจ้างและสวัสดิการ
เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งโรงแรม
ในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้การบริหารงาน
ของภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

4. หลักฐานที่ใช้สมัคร
4.1 สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสถานศึกษา
4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
4.5 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
4.6 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)

5. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ
ณ สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 11
อาคารพัฒนานวัตกรรมและบริการความรู้สู่ชุมชน
(ตึกใหม่ด้านหลังคณะสังคมศาสตร์)
ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และทาง Internet
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 5548

สามารถดูแผนที่เดินทางมายังคณะสังคมศาสตร์ได้ที่เวบไซท์
http://www.pantown.com/group.php?display=content&id=8134&name=content35&area=

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและรายละเอียดการสอบ
ในวันที่ 17 ธันวาคม 2553
ทางเว็บไซท์ http://social.pantown.com
(ไม่รับแจ้งทางโทรศัพท์)ลงวันที่ 09/12/2010 10:31:31
จำนวนผู้ชม 1195
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55406 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน