ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมสุขภาพจิต รับ ผู้ช่วยนักวิจัย

กรมสุขภาพจิต รับ ผู้ช่วยนักวิจัย | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมสุขภาพจิต รับ ผู้ช่วยนักวิจัย, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมสุขภาพจิต รับ ผู้ช่วยนักวิจัย

ด้วยกองแผนงาน กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาการวัดประสิทธิภาพบริการจิตเวชด้วยวิธีแบบจำลอง ปี ๒๕๕๔ Data Envelopment Analysis (DEA) : กรณีศึกษาของโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เพื่อวัดประสิทธิภาพการให้บริการทางจิตเวชของโรงพยาบาลภาครัฐในเขตภาคเหนือของประเทศไทยด้วยวิธี DEA และเพื่อพัฒนาระบบการวัดประสิทธิภาพการให้บริการจิตเวชของโรงพยาบาลตามวิธี DEA นำไปสู่การพัฒนางานบริการเครือข่ายจิตเวชชุมชนที่ยั่งยืนของไทยต่อไป ทั้งนี้ ในการดำเนินการวิจัยมีกิจกรรมการเก็บข้อมูลจากโรงพยาบาลร่วมวิจัย การบันทึกข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การวิเคราะห์และประมวลผล และการพิมพ์รายงาน จึงมีความประสงค์จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านการวัดประสิทธิภาพการให้บริการทางจิตเวชของโรงพยาบาลภาครัฐในเขตภาคเหนือของไทย ระดับปริญญาตรี ในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน ๑ อัตรา

ข้อ ๑. คุณสมบัติดังนี้
๑.๑ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อายุ ๒๕ ปีขึ้นไป
๑.๒ มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า ๒ ปีขึ้นไป
๑.๓ หากมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อ ๒ รายละเอียดของงานที่ต้องทำ
๒.๑ เก็บข้อมูลปัจจัยการผลิต ปัจจัยผลผลิต และต้นทุนบริการจิตเวช ของโรงพยาบาลร่วมวิจัย
๒.๒ บันทึกข้อมูลลงในแบบเก็บข้อมูลและโปรแกรมการวัดประสิทธิภาพ ที่ใช้ในการวิจัยนี้ และ
ตรวจสอบความถูกต้อง
๒.๓ วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น พร้อมพิมพ์รายงานผลการวิจัยตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๔ อื่น ๆ ตามที่ได้รับการมอบหมาย

ข้อ ๓. เงื่อนไข
๓.๑ ระยะเวลาจ้างระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๔ โดยปฏิบัติงาน ณ
กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต
๓.๒ วงเงินที่จ้างจากเงินงบประมาณในโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการวัดประสิทธิภาพบริการ
จิตเวชด้วยวิธีแบบจำลอง ปี ๒๕๕๔ ภายในวงเงิน ๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
โดยกรมสุขภาพจิตจะชำระเงินเป็นรายเดือนหรือรายงวดตามข้อตกลงเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบ
งานครบถ้วน ถูกต้อง ผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๔ เอกสารหลักฐาน
๔.๑ สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of records)
๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๓ รูปถ่ายปัจจุบัน ๑ ใบ
๔.๔ หากมีประสบการณ์ และผลงานให้แนบมาพร้อม

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี อาคาร ๓ ชั้น ๔ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๕๙๐๘๔๑๙ และยื่นเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ในวันและเวลาราชการ สัมภาษณ์คัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ลงวันที่ 09/12/2010 10:24:18
จำนวนผู้ชม 1168
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 11 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54455 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128454 คน