SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันโรคทรวงอก รับ พยาบาลวิชาชีพ

สถาบันโรคทรวงอก รับ พยาบาลวิชาชีพ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันโรคทรวงอก รับ พยาบาลวิชาชีพ, ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันโรคทรวงอก รับ พยาบาลวิชาชีพ

สถาบันโรคทรวงอก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานวิชาชีพ 4 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

ผู้ที่มีประสงค์ ขอและยื่นใบสมัครเข้ารับการเลือกสรรได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันโรคทรวงอก ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ในเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 2 รูป

- สำเนาหลักฐานการศึกษา 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

ลงวันที่ 01/12/2010 11:40:35
จำนวนผู้ชม 1258
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ