SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล รับ นักรังสีการแพทย์,นักประชาสัมพันธ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล รับ นักรังสีการแพทย์,นักประชาสัมพันธ์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล รับ นักรังสีการแพทย์,นักประชาสัมพันธ์, ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล รับ นักรังสีการแพทย์,นักประชาสัมพันธ์

ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ และลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้ จำนวน ๒ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์ (จำนวน ๑ อัตรา)

ปฏิบัติงานที่ : ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

อัตราเงินเดือน : อัตราเงินเดือน ๑๑,๐๐๐ บาท ค่าครองชีพชั่วคราว ๗๐๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ๑. คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
๒. อายุ ๒๒ – ๓๐ ปี
๓. มีใบประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ :
๑. ถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปากแก่ผู้ป่วย
๒. ถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์เทคนิคพิเศษต่างๆ รวมทั้ง CT
๓. ควบคุมการใช้รังสีเอกซ์จากเครื่องเอกซเรย์
๔. ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพของเครื่องกำเนิดรังสีทางวินิจฉัยให้พร้อมใช้งานตลอด
๕. จัดทำ Technical Chart ของเครื่องเอกซเรย์
๖. จัดทำ Quality Control
๗. ประสานงานและจัดเตรียมฟิล์มทางรังสีให้ทันตแพทย์วินิจฉัย
๘. ดูแลความปลอดภัยต่าง ๆ ในห้องเอกซเรย์
๙. ผู้ดูแลเครื่องถ่ายภาพรังสี Cone beam CT, Tomogram , Digital x- ray ของโรงพยาบาลทันตกรรม
๑๐.รวบรวมฟิล์มเอกซเรย์ พร้อมใบรายงานผลเพื่อส่งให้ผู้ป่วยนำไปพบทันตแพทย์ได้ทันตามกำหนด
๑๑. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับถ่ายภาพเอกซเรย์ดิจิตอล ( PACS ) ของโรงพยาบาลทันตกรรม
๑๒. ตรวจ Check ภาพรังสีที่ผู้ช่วยทันตแพทย์ , นักศึกษาทันตแพทย์ถ่าย รวมทั้งสอน ควบคุมการปฏิบัติงานของนักศึกษาทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์
๑๓. เป็นผู้ช่วยสอนในรายวิชารังสีวินิจฉัย
๑๔. เป็นผู้ดูแล ควบคุมทางเทคนิคของเครื่องเอกซเรย์ตาม พปส. กำหนด
๑๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ (จำนวน ๑ อัตรา)

ปฏิบัติงานที่ : โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์

อัตราเงินเดือน : อัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท ค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ๑. คุณวุฒิปริญญาตรี
๒. มีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ :
๑. ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการเพื่อให้ได้รับการบริการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้การ
ต้อนรับและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริการ ขั้นตอนการรับบริการ ข้อมูล ข่าวสาร สถานที่ แก่ผู้ป่วยและญาติ ทั้งที่มา
ติดต่อด้วยตนเอง และทางโทรศัพท์หรือสื่ออื่นๆ
๒. รับผิดชอบกระบวนการ ตลอดจนวิธีการให้ความรู้ คำแนะนำและข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาขอรับบริการผ่านสื่อต่างๆอย่าง
เหมาะสม
๓. ดูแลและแก้ปัญหาเบื้อต้นเกี่ยวกับด้านการบริการตลอดจนมีการบันทึกและรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. เป็นตัวกลางในการรับเรื่อง ข้อมูล ประสานงานด้านการบริการกรณีเกิดปัญหา หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ
๕. ดูแลและรับผิดชอบสิ่งอำนวยความสะดวกและบริเวณพื้นที่ที่ให้บริการผู้ป่วย
๖. รับผิดชอบและจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้มารับบริการและผู้มาติดต่อในรูปแบบต่างๆ
๗ รับผิดชอบในการรวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจและเอกสารแสดงความคิดเห็นของผู้มารับบริการของทุกคลินิก /
หน่วยงาน
๘. วิเคราะห์และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อผู้บริหาร
๙. จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ผู้ป่วยสัมพันธ์ของทุกคลินิก ๔ ครั้ง/ปี ครั้งละ ๓ ชั่วโมง
๑๐. งานอื่นๆ
๑๐. ๑. รับผิดชอบและจัดทำใบเบิกครุภัณฑ์ทั้งภายในและภายนอกพร้อมทั้งจัดทำในส่งซ่อมของหน่วย เดือนละ ๑ – ๒
ครั้ง
๑๐.๒ ร่วมจัดทำเอกสารงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน
วิธีการคัดเลือก : สอบคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์

๒. คุณสมบัติทั่วไป ของผู้มีสิทธิสมัครรับคัดเลือก
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖ และตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ โดยอนุโลม

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ อาคาร ๔ ชั้น ๙ สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๖ ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ

๔. เอกสาร และหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๔.๒ วุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร) หรือหนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๔.๓ ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๔.๔ ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๔.๖ ใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ บอร์ดหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ อาคาร ๔ ชั้น ๙ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทางเว็บไซต์ http://www.dt.mahidol.ac.th/adoffice/human_r/ หัวข้อข่าวรับสมัครงาน

ลงวันที่ 01/12/2010 11:40:21
จำนวนผู้ชม 994
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 มิถุนายน 2561

ผู้ใช้งาน 52015 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128062 คน