SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมพัฒนาที่ดิน รับ เศรษฐกรปฏิบัติการ, วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรมพัฒนาที่ดิน รับ เศรษฐกรปฏิบัติการ, วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมพัฒนาที่ดิน รับ เศรษฐกรปฏิบัติการ, วิศวกรโยธาปฏิบัติการ, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมพัฒนาที่ดิน รับ เศรษฐกรปฏิบัติการ, วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ด้วย กรมพัฒนาที่ดินจะดำ เนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการในตำ แหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) และตำ แหน่งวิศวกรโยธา
(วุฒิปริญญาโท) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการซึ่งออกตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
1.1 ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) อัตราเงินเดือน 12,000 บาท
หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
1.2 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) อัตราเงินเดือน 12,000 บาท
หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
2. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
2.1 ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 1 ตำแหน่ง
สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน
2.2 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 1 ตำแหน่ง กองช่าง

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขัน
ของแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้

4. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
เข้ารับการสอบแข่งขัน
4.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดใน กฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน
หน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7)
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณี
ออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (1)
สามารถสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งที่
สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
4.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
สมัครสอบแข่งขันของแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้

5. กำหนดการ และวิธีการรับสมัคร
5.1 สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (ชั้น 3) กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 หรือ Download ใบสมัครได้จาก www.ldd.go.th
5.2 ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ถึง 3 ธันวาคม 2553 ใน
วันราชการ ภาคเช้าเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 11.30 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 15.30 น.
5.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
จำนวน 200 บาท
เมื่อสมัครสอบแข่งขันแล้ว ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่
มีการยกเลิกการสอบแข่งขันครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปทางทุจริตจึงจ่ายคืน
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบแข่งขันแก่ผู้สมัคร เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทาง
ทุจริตนั้น
5.4 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำและไม่สวมหมวก ถ่ายครั้งเดียวกัน
มาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รู ป
(2) สำเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of
Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบแข่งขัน จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของ
สถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวัน
ปิดรับสมัครสอบแข่งขัน คือวันที่ 3 ธันวาคม 2553
กรณียังไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้
นำหนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฯลฯ
(ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(5) สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ในระดับปริญญาโท
จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนา
ถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย (ให้นำหลักฐานต้นฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด้วย)
หมายเหตุ ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเมื่อจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องนำใบรับรอง
แพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
มาตรา 36 ข (2) มายื่นด้วย

6. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
6.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 4.2 โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มี
อำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 3 ธันวาคม 2553
6.2 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม
ความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัคร
สอบนำมายื่น ไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบกรมพัฒนาที่ดิน จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

7. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบ
กรมพัฒนาที่ดิน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันในวันที่ 13 ธันวาคม 2553 ณ ฝ่ายสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน และทาง www.ldd.go.th

8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
สอบแข่งขันของแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้

9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาค
ตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

10. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้
ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

11. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 1
ในอัตราที่ ก.พ. กำหนด
ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างในส่วนราชการอื่น บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้จะสามารถ
นำไปใช้บรรจุในส่วนราชการอื่นได้ด้วย

12. เงื่อนไขในการบรรจุและแต่งตั้ง
กรมพัฒนาที่ดินไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการ หรือ
พนักงานของรัฐทุกประเภท ซึ่งมีความประสงค์จะโอนโดยผลการสอบแข่งขัน
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553

1. ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)
1.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับ
ปริญญาโท ของ ก.พ.และมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. แล้ว และ
(2) ได้รับวุฒิปริญญาโทในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
1.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.2.1 ด้านการปฏิบัติการ
(1) รวบรวมข้อมูลหรือวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจเบื้องต้นที่ไม่
ซับซ้อน ทั้งเศรษฐศาสตร์ มหภาคและจุลภาค (ด้านการคลัง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจที่ดิน พลังงาน ฯลฯ) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือเสนอแนะประเด็น
สำคัญหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐศาสตร์ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนกลยุทธ์
กำหนดนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ์ มาตรการหรือดัชนีทางเศรษฐศาสตร์ของผู้บังคับบัญชา
(2) ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ในด้านใดด้านหนึ่งของการ
ดำเนินนโยบาย มาตรการหรือกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ (การคลัง การพาณิชย์ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือพลังงาน) เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้าและสนับสนุนการเสนอแนวทาง
หรือวางแผนแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
(3) สรุปรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการรวบรวมข้อมูลด้าน
การจัดทำดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจ เครื่องชี้วัดทางเศรษฐศาสตร์ หรือแบบจำลอง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุนและประกอบการวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบายด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ (การคลัง การพาณิชย์ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม
หรือพลังงาน) ของรัฐบาลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศของผู้บังคับบัญชา
1.2.2 ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของ
หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
1.2.3 ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ
หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำหรือปรึกษาในเรื่องข้อมูลต่างๆ ทางเศรษฐศาสตร์
ในระดับเบื้องต้นให้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำข้อมูล
เหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลหรือ
ระบบสารสนเทศในด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของกรมและประกอบการ
พิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการหรือดัชนีทางเศรษฐกิจ ด้านต่าง ๆ

2. หลักสูตรการสอบแข่งขันแบ่งเป็น 2 ภาค ดังนี้
2.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม
200 คะแนน ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียนดังต่อไปนี้
- ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์เศรษฐกิจเบื้องต้น และโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจที่ดิน
- ความรู้ความสามารถในการใช้แบบจำลองต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์และ
คาดการณ์การผลิตในด้านการเกษตร
- ความรู้ในด้านการจัดทำ ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในด้าน
เศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย แผนงาน และการวิเคราะห์โครงการทางด้านการเกษตร
2.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้า
สอบ และจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม
และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และ
รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553

2. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)
1.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับ
ปริญญาโท ของ ก.พ.และมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. แล้ว และ
(2) ได้รับวุฒิปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา
และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดภายใน
ระยะเวลา 1 ปี
1.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.2.1 ด้านการปฏิบัติการ
(1) สำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คำนวณ
ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอำนวยความปลอดภัย งานผัง
เมืองหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) ตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคารหรือ
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
(3) ควบคุม ดูแลการปฎิบัติงานสำรวจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ได้รูปแบบแผนที่ต่าง ๆ ที่ถูกต้อง
(4) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ กำหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน
(5) ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธาและ
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ
(6) ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บำรุง บูรณะซ่อมแซมและอำนวย
ความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขสัญญางานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
และข้อกำหนด
1.2.2 ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของ
หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
1.2.3 ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ
หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2.4 ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการมี
ส่วนร่วม
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจ
ของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

2. หลักสูตรการสอบแข่งขันแบ่งเป็น 2 ภาค ดังนี้
2.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม
200 คะแนน ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียนดังต่อไปนี้
- การสำรวจ ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคาและควบคุมการก่อสร้าง
งานด้านวิศวกรรมโยธา และงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- การตรวจสอบและแก้ไขแบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคาร
หรือโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและถูกต้องตามหลักวิชาการ
- การสำรวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในระดับลุ่มน้ำย่อย
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
คำนวณและออกแบบงานด้านวิศวกรรมโยธา งานด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการชลประทาน
2.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้า
สอบ และจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม
และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และ
รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่งลงวันที่ 01/12/2010 11:39:39
จำนวนผู้ชม 1348
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ