SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เทศบาลตำบลหนองสังข์ รับ วุฒิปริญญาตรี

เทศบาลตำบลหนองสังข์ รับ วุฒิปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เทศบาลตำบลหนองสังข์ รับ วุฒิปริญญาตรี, ข้อมูลเกี่ยวกับ เทศบาลตำบลหนองสังข์ รับ วุฒิปริญญาตรี

เทศบาลตำบลหนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง ทำสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี

1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสาร ศาสตร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลป ศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

3. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.รับรอง หรือได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร หรือได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครองสังคมวิทยา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

4. ผู้ดูแลเด็ก อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 5,760 บาท

- วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทาง โทร. 0-4413-0217, 0-4413-0274 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 เวลา 08.30-16.30 น.

วิธีการสมัคร ผู้สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้ขอใบสมัครสอบและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสังข์ ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครสอบด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในวันสมัคร

- ใบสมัครตามแบบเทศบาลกำหนด ประกาศนียบัตร หรือวุฒิการศึกษาฉบับจริง พร้อมทั้งสำเนา จำนวน 2 ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ โดยให้ผู้สมัครสอบรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของสถาบันนั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติภายในวันเปิดรับสมัคร หากมีข้อขัดข้องภายหลังไม่สามารถใช้วุฒินั้น ๆ บรรจุแต่งตั้งได้ ถือว่าผู้สมัครมีเจตนาฝ่าฝืนโดยนำวุฒิที่ไม่ตรงตามที่กำหนดมาสมัคร ซึ่งถือว่าเป็นข้อบกพร่องของผู้สมัครเอง และจะถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้หมดสิทธิในการสอบครั้งนี้ และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ โดยให้ผู้สมัครสอบรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ โดยให้ผู้สมัครสอบรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 หรือ 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 3 รูป ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่ออกให้ไม่เกิน 60 วัน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 1 ฉบับ ถ้าเป็นทหารกองหนุนหรือทหารกองเกิน ต้องมีหลักฐานเพิ่มเติม ทหารกองหนุน นำสำเนาใบสำคัญปลดกองหนุน หรือใบลาแบบ 2 แสดง ทหารกองเกิน ให้นำใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) มาแสดง และผู้ผ่านการคัดเลือกตามกฎหมาย ด้วยการรับราชการทหารให้นำหนังสือรับรองว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหารเพราะเหตุใดมาแสดง เช่น สด.43 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและใบสมัครชุดละ 20 บาท
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบคนละ 30 บาทลงวันที่ 01/12/2010 11:39:04
จำนวนผู้ชม 1403
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ