SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา รับ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ , นักวิจัย

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา รับ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ , นักวิจัย | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา รับ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ , นักวิจัย , ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา รับ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ , นักวิจัย

ด้วย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามความตกลงร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดการอบรมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการส่งเสริมและการพัฒนา และเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและอื่นๆ

สถาบันมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็น เจ้าหน้าที่ของสถาบัน โดยอาศัยอำนาจตามข้อ 12 แห่งระเบียบสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบัน พ.ศ.2552 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ในตำแหน่งว่างรวม 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. วิธีการรับสมัคร
สถาบันจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน โดยใช้วิธีการสอบแข่งขันเป็นการทั่วไป ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซด์ www.itd.or.th และมาสมัครด้วยตน หรือส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (โดยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
2.3 มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะกับวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ของสถาบัน
2.4 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐอื่น หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (กรณีได้รับการบรรจุ)
2.5 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 13 (3) (4) หรือ (5) ของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันฯ

3. เอกสารประกอบการรับสมัคร
3.1 ใบสมัคร 1 ชุด (ตามแบบที่สถาบันฯ กำหนด)
3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
3.4 รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3.5 หลักฐานสำคัญทางการศึกษา จำนวน 1 ชุด
3.6 หลักฐานการทำงานและผลงาน (ถ้ามี) 1 ชุด

4. สถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่ ส่วนงานบริหาร สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท เขตปุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0 2216 1894 - 7 ต่อ 105 โทรสาร 0 2216 1898 – 9 ในวันและเวลาราชการ

5. ระยะเวลา และกำหนดการในการรับสมัคร
วันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2553 รับสมัครสอบคัดเลือก
วันที่ 17 ธันวาคม 2553 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2553 สอบข้อเขียน
วันที่ 23 ธันวาคม 2553 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 27 ธันวาคม 2553 สอบสัมภาษณ์
วันที่ 28 ธันวาคม 2553 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่ 29 ธันวาคม 2553 ผู้ได้รับการคัดเลือกรายงานตัว
วันที่ 3 มกราคม 2554 เริ่มปฏิบัติงาน

6. วิธีการคัดเลือก
สถาบันฯ จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันเห็นสมควรเท่านั้น เพื่อทำการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ตามวันเวลาดังกล่าว และผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สุดเอกสารแนบท้ายประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน
…………………………………..

1. ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา
1.1 เลขที่ตำแหน่ง 405 สังกัดส่วนงานวิจัย
1.2 อัตราเงินเดือน 19,660 – 63,390 บาท (ตามประสบการณ์ และความรู้ ความสามารถ)
1.3 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.3.1 อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
1.3.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท ทาง เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ (การเงินการคลัง) กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากได้รับปริญญาเอกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1.3.3 สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการพูด การอ่าน การเขียน ได้ดีมาก
1.3.4 มีประสบการณ์การทำงานด้านวิจัยในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเคยปฏิบัติงานมา ไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
1.3.5 มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารหรือเอกสารทางวิชาการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
1.3.6 มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
1.3.7 มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
1.4. หน้าที่และความรับผิดชอบและลักษณะงาน
1.4.1 ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น สรุปรายงาน และดำเนินการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการวิจัย
1.4.2 ค้นคว้าวิจัยเพื่อส่งเสริมการค้าและการพัฒนา และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
1.4.3 ดำเนินการขอรับงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอกและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขรายงานผลการวิจัยเรื่องต่าง ๆ
1.4.4 เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อขอสนับสนุนทางด้านการเงินจากสถาบันฯ และหน่วยงานภายนอก
1.4.5 เขียนบทความวิชาการ แปลบทความวิชาการ และบรรยายในการฝึกอบรม
1.4.6 ประสานงานกับหน่วยงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
1.4.7 ให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยกับผู้เกี่ยวข้อง
1.4.8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
2.1 เลขที่ตำแหน่ง 502
2.2 อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ 11,890 บาท (หากมีประสบการณ์และหรือมีวุฒิปริญญาโทอาจได้รับการพิจารณาเงินเดือนมากกว่านี้)
2.3 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 389 บาท (กรณีได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ)
2.4 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.4.1 อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
2.4.2 วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ บรรณารักษ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.4.3 มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานรัฐ หรือเอกชน ในลักษณะงานที่เกี่ยวข้องตามตำแหน่งที่รับสมัครมาไม่น้อยกว่า 5 ปี สำหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิปริญญาตรี หรือ ไม่น้อยกว่า 2 ปี สำหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิปริญญาโท
2.4.4 สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการพูด การอ่าน การเขียน ได้เหมาะสมกับตำแหน่ง
2.4.5 มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
2.4.6 มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
2.5 หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน
2.5.1 วางแผนการบริการด้านสารสนเทศ ยืม – คืน ตอบคำถาม ช่วยค้นคว้า และบริการข้อมูล/สารสนเทศทุกรูปแบบ
2.5.2 พัฒนาระบบทรัพยากรสารสนเทศ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ทั้งภายในและนอกสถาบัน
2.5.3 วิเคราะห์ จัดทำดัรรชนี บรรณานุกรรม รวบรวมสถิติต่างๆ เกี่ยวกับงานสารสนเทศตลอดจนจัดทำเครื่องมือช่วยค้นข้อมูล/สารสนเทศประเภทอื่นๆ
2.5.4 ให้คำปรึกษาเสนอแนะในการค้นคว้าแก่บุคลากรและผู้สนใจ
2.5.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายลงวันที่ 24/11/2010 10:13:19
จำนวนผู้ชม 1550
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ