SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมสุขภาพจิต รับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมสุขภาพจิต รับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมสุขภาพจิต รับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมสุขภาพจิต รับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ด้วยกองแผนงาน กรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๒ อัตรา
- เงินเดือน 8,020 บาท

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
- ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

3. หลักฐานการสมัคร
- หลักฐานวุฒิการศึกษา และ/หรือ รายละเอียดผลการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน
6 เดือน จำนวน 1 ใบ
- สำเนาหลักฐานการได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ (ถ้า
เป็นเพศชาย)

4. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
- ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ตามวัน
ราชการระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. ณ กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต อาคาร 3 ชั้น 4 ถนนติวานนท์
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0 2590 8028 ทั้งนี้ กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต จะประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์กองแผนงาน อาคาร 3
ชั้น 4 และ www.dmh.go.thลงวันที่ 24/11/2010 10:06:32
จำนวนผู้ชม 1269
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ