ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับ พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานธุรการ

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับ พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานธุรการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับ พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานธุรการ, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับ พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานธุรการ

  ด้วย กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้าง เป็นพนักงานราชการ จำนวน ๓ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ
๑.๑ พนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ
๖,๑๐๐ บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ ๒,๑๐๐ บาท
๑.๒ พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๖,๑๐๐ บาท
ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ ๒,๑๐๐ บาท

๒. ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง
๒.๑ พนักงานการเงินและบัญชี
๒.๑.๑ จัดทำ รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน หรือการงบประมาณ
๒.๑.๒ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและการงบประมาณ ตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด
๒.๑.๓ บันทึกรายการในสมุดลงรายการเบื้องต้น จัดทำบัญชีแยกประเภท
และทะเบียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินและการงบประมาณ
๒.๑.๔ ดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษี หัก ณ ที่จ่าย
๒.๑.๕ รับและจ่ายเงินตามหลักฐาน พร้อมทั้งรับผิดชอบเงินที่รับจ่าย
เฉพาะในหน้าที่ของตน
๒.๑.๖ ทำงบแสดงยอดเงินรับจ่ายและคงเหลือ พร้อมทั้งส่งเงินเหลือคืน
ในกรณีที่รับเงินไปจ่าย
๒.๑.๗ เก็บรักษาบัญชี และหลักฐานประกอบบัญชีไว้ในที่มั่นคงปลอดภัย
๒.๑.๘ ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑.๙ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒.๒ พนักงานธุรการ
๒.๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทาน
หนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
๒.๒.๒ รับ-ส่ง เก็บ รวบรวมร่างและตอบโต้หนังสือราชการ และเอกสาร
ของทางราชการ
๒.๒.๓ ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง การประชาสัมพันธ์
การสวัสดิการ และงานธุรการทั้งปวง
๒.๒.๔ ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาคารสถานที่
๒.๒.๕ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ จนถึงวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
๔.๑ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
๔.๑.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย
๔.๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และอายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่รับสมัคร
๔.๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๔.๑.๔ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้าง ของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
๔.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๔.๑.๖ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งออกตาม ความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๔.๑.๗ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ไว้ก่อน
๔.๑.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็น ผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๔.๑.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔.๑.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะ กระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๔.๑.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๔.๑.๑๒ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันเป็นการกระทำโดยประมาท
ผู้ขาดคุณสมบัติในข้อ ๔.๑.๔ และ ๔.๑.๕ อนุโลมให้สมัครได้ แต่หากผ่าน
การเลือกสรร จะต้องลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวก่อนทำสัญญาจ้าง
๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
๔.๓ คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
๔.๓.๑ หากเป็นผู้ชายต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว
๔.๓.๒ หากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัคร จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ

๕. การรับสมัคร
๕.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบัญชาการ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ในวันและเวลาราชการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ๐ ๒๕๓๔ ๒๙๓๕ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ภายในวันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
๕.๒ เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด) ดังนี้
๕.๒.๑ รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน
๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๕.๒.๒ สำเนาประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร (กรณียังไม่ได้รับประกาศนียบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองของสถานศึกษานั้น ๆ) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร
๕.๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
๕.๒.๔ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
๕.๒.๕ สำเนาหลักฐานการคัดเลือกทหาร (สด.๙, สด.๘ หรือ สด.๔๓)
๕.๒.๖ สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ใบสำคัญการสมรส
(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น)
๕.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะ
ต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่ง
ที่สมัครอันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรในครั้งนี้ ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้ เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
ลงวันที่ 24/11/2010 10:05:23
จำนวนผู้ชม 1369
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 มกราคม 2564

ผู้ใช้งาน 54887 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128479 คน