ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงเรียนการบิน รับ อาจารย์, ช่างโลหะ

โรงเรียนการบิน รับ อาจารย์, ช่างโลหะ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงเรียนการบิน รับ อาจารย์, ช่างโลหะ, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียนการบิน รับ อาจารย์, ช่างโลหะ

ด้วย โรงเรียนการบิน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้าง เป็นพนักงานราชการ
จำนวน ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ
๑.๑ ตำแหน่ง อาจารย์วิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน
เดือนละ ๙,๕๓๐ บาท และเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท รวมรับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๐๓๐ บาท
๑.๒ ตำแหน่ง ช่างโลหะ กลุ่มงานเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๗,๐๑๐ บาท
และเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท รวมรับค่าตอบแทนเดือนละ ๘,๕๑๐ บาท

๒. ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง
๒.๑ อาจารย์วิชาภาษาต่างประเทศ
๒.๑.๑ ดำเนินการสอนและวัดผลการศึกษาในสาขาวิชาภาษาต่างประเทศในระดับ
อนุปริญญา หรือระดับปริญญา สอนวิชาแขนงอื่น ในระดับอนุปริญญา หรือปริญญา รวมทั้งการวิจัย
หรือสอนหลายสาขาวิชา
๒.๑.๒ เสนอแนะความคิดเห็นในการปรับปรุงเนื้อหาวิชาที่สอนอยู่ให้ทันสมัย
๒.๑.๓ ควบคุม และรักษาสถานภาพการใช้งานของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการฝึกภาษา
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒.๑.๔ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒.๒ ช่างโลหะ
๒.๒.๑ สร้าง ประกอบ ตรวจ ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประสาน และรื้อถอนสิ่งอุปกรณ์โลหะ
รูปพรรณต่าง ๆ
๒.๒.๒ วางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสร้าง ประกอบ ตรวจ ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประสาน
และรื้อถอนสิ่งอุปกรณ์โลหะรูปพรรณต่าง ๆ
๒.๒.๓ กำกับและตรวจสอบผลงานในเรื่องที่เกี่ยวกับงานช่างโลหะ
๒.๒.๔ วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวกับงานช่างโลหะ
๒.๒.๕ ควบคุมคุณภาพของการผลิต
๒.๒.๖ ควบคุมและดูแลในด้านนิรภัยโรงงาน
๒.๒.๗ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๒.๒.๘ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างโลหะ ภายใต้การควบคุมของผบูั้งคับบัญชา
๒.๒.๙ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑.๑๐ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. ระยะเวลาการจ้าง ตามสัญญาการจ้างไม่เกินครั้งละ ๔ ปี

๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
๔.๑ คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้.-
๔.๑.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย
๔.๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
๔.๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๔.๑.๔ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๔.๑.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
๔.๑.๖ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน มาตรา ๔๑
แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๔.๑.๗ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๔.๑.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำ
ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๔.๑.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔.๑.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๔.๑.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ผู้ขาดคุณสมบัติในข้อ ๔.๑.๔ และ ๔.๑.๕ อนุโลมให้สมัครได้ แต่หากผ่านการเลือกสรร
จะต้องลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวก่อนทำสัญญาจ้าง
๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
๔.๒.๑ อาจารย์วิชาภาษาต่างประเทศ
๔.๒.๑.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าสาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ
๔.๒.๑.๑ มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ สามารถพูด อ่าน เขียน ได้ดี
๔.๒.๑.๒ มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๔.๒.๑.๓ เพศชายหรือหญิง
๔.๒.๑ ช่างโลหะ
๔.๒.๑.๑ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาศิลปหัตถกรรมช่างโลหะ
รูปพรรณ ช่างกลโรงงาน ช่างอุตสาหกรรม ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น เทคนิคอุตสาหกรรม โลหะอุตสาหกรรม
๔.๒.๒.๒ มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๔.๒.๒.๓ เพศชาย
๔.๓ คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
หากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฎิบัติงานในตำแหน่งที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๕. การรับสมัคร
๕.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยืนใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบัญชาการ
โรงเรียนการบิน ตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ในวันและเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดการรับ
สมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.fts.rtaf.mi.th หรือที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือสำนักงาน
ก.พ. www.job.ocsc.go.th
๕.๒ เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด) ดังนี้ .-
๕.๒.๑ รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๕.๒.๒ ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร (กรณียังไม่ได้รับ
ประกาศนียบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองของสถานศึกษานั้น ๆ ) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่ง
ที่รับสมัคร
๕.๒.๓ ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดา มารดา หากบิดามารดาถึงแก่กรรม
ต้องนำใบมรณะบัตรของผู้ตาย จากสำนักทะเบียนท้องถิ่นมาแสดงด้วย กรณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรส
หรือจดทะเบียนสมรสแต่มารดามิได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลของบิดา (ผู้สมัครจะต้องนำทะเบียนการรับรองบุตร
หรือ หลักฐานแสดงว่าเป็นมารดาที่แท้จริงของตนมาแสดงด้วย)
๕.๒.๔ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
๕.๒.๕ สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส
(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น)
๕.๒.๖ หลักฐานทางทหาร (กรณีเป็นชาย) (หนังสือสำคัญ สด.๙ หรือ สด.๘ หรือ สด.๔๓)

๖. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผทู้ ี่
มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรรในครั้งนี้ ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

๗. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะตามรายละเอียด
การประเมินสมรรถนะแนบท้ายประกาศนี้

๘. เกณฑ์การตัดสิน
๘.๑ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้
คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
๘.๒ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ
แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๙. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่
ในการปรเมินสมรรถนะ
๙.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และมีสิทธิเข้าสอบภาควิชาการ ในวันที่๓ ธันวาคม
๒๕๕๓ เวลา ๐๙๐๐ ที่ กองบัญชาการ โรงเรียนการบิน และทางเว็บไซต์ www.fts.rtaf.mi.th
๙.๒ กำหนดวันประเมินสมรรถนะ ตามกำหนดการและการประเมินสมรรถนะ ที่แนบ
๙.๓ ประกาศผลการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบภาควิชาการ) วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๔
เวลา๐๙๐๐ ที่ กองบัญชาการ โรงเรียนการบิน และทางเว็บไซต์ www.fts.rtaf.mi.th
๙.๔ ผู้ที่ผ่านการสอบภาควิชาการให้รายงานตัวที่ แผนกกำลังพล กองบัญชาการ
โรงเรียนการบิน ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
๙.๕ สอบภาคปฎิบัติ ตำแหน่งช่างโลหะ (เป็นตำแหน่งที่ต้องใช้ประสบการณ์ในการทำงาน)
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ สถานที่ กซอ.รร.การบิน
๙.๖ ประกาศผลการสอบภาคปฏิบัติ ช่างโลหะ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ ที่ กองบัญชาการ
โรงเรียนการบิน และทางเว็บไซต์ www.fts.rtaf.mi.th
๙.๗ กำหนดวันประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔
เวลา ๐๙๐๐ ที่ อาคารไทย – สิงค์ แผนกสวัสดิการ กองบริการ โรงเรียนการบิน
๙.๘ ประกาศผลการสอบขั้นสุดท้าย วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐๐๐ ที่ กองบัญชาการ
โรงเรียนการบิน และทางเว็บไซต์ www.fts.rtaf.mi.th ให้ผู้ที่ผ่านการสอบ รายงานตัว ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม
๒๕๕๓ เวลา ๑๖๐๐ หากไม่มารายงานตัวตามที่กำหนดนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์

๑๐. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๑๐.๑ การขึ้นบัญชีและผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนน
สูงลงมาตามลำดับตำแหน่ง ในกรณีที่มีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับ
ที่สูงกว่า และการขึ้นบัญชีรายชื่อให้ขึ้นบัญชีเป็นเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อ
๑๐.๒ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ตามประกาศการขึ้นบัญชี
ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร

ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 24/11/2010 10:04:18
จำนวนผู้ชม 1217
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55153 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน