ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะสังคมศาสตร์ มศว รับ อาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มศว รับ อาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะสังคมศาสตร์ มศว รับ อาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์, ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะสังคมศาสตร์ มศว รับ อาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ปฏิบัติงานที่ภาควิชารัฐศาสตร์
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งอาจารย์
จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,176 - 47,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือปริญญาโท ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก
ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำปริญญานิพนธ์ และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี
3. มีความรู้ความสามารถในภาษาอังกฤษในระดับดี
4. มีความคิดริเริ่มและความรักในการเรียนการสอน

วันเวลาสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2553
ในวันและเวลาราชการ
ณ ห้องสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์
ชั้น 11 อาคารพัฒนานวัตกรรมและบริการความรู้สู่ชุมชน
(ตึกใหม่ด้านหลังคณะสังคมศาสตร์)
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 5502
(ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และทาง internet)

สามารถดูแผนที่เดินทางมายังคณะสังคมศาสตร์ได้ที่เวบไซท์
http://www.pantown.com/group.php?display=content&id=8134&name=content35&area=

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา
(Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัย
หรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล
(กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาที่ระบุว่ากำลังศึกษา
ในระดับปริญญาเอก (กรณีที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก)
7. บทสรุปดุษฎีนิพนธ์ไม่เกิน 5 หน้า
(กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก)
8. เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ไม่เกิน 5 หน้า
(กรณีกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก)
9. เอกสารแสดงความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

เงื่อนไขการจ้าง
ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
จะต้องทำสัญญาการปฏิบัติงานและจัดหาบุคคลมาค้ำประกัน
ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และได้รับสวัสดิการประโยชน์
เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่ การรักษาพยาบาล
การศึกษาบุตร สวัสดิการมหาวิทยาลัย
ตลอดจนมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒจดทะเบียนแล้ว

กรณีผู้สมัครได้รับการคัดเลือกซึ่งอยู่ระหว่างการชดใช้ทุน
หรือมีความประสงค์ขอเพิ่มประสบการณ์
ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ
และนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
จึงประกาศผลการคัดเลือกและดำเนินการจ้างต่อไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบคัดเลือก
วันที่ 30 ธันวาคม 2553
ทางเว็บไซท์ http://social.pantown.com
(ไม่รับแจ้งทางโทรศัพท์)

ลงวันที่ 18/11/2010 11:05:17
จำนวนผู้ชม 989
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 02 ธันวาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54752 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน