SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา รับ นิติกร

สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา รับ นิติกร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา รับ นิติกร, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา รับ นิติกร

ด้วยสำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา จะดำเนินการจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง นิติกรจำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง นิติกร

ขอบข่ายงานในหน้าที่จะให้ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้อง และขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบของสำนวนผัดฟ้อง / ฝากขัง สอบพยานและจดบันทึกคำพยาน นัดหมายพยาน เตรียมพยานและติตามพยาน พร้อมทั้งติดตามผลการส่งหมาย รายงานผลการพิจารณาของศาล คัดคำสั่ง / คำพิพากษา ช่วยศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในสำนวนคดี ช่วยจัดทำและยื่นคำฟ้อง คำให้การ คำคู่ความและบัญชีพยาน ติดตามงานคดีและจัดทำรายงานคดี สรุปความเห็นเสนอพนักงานอัยการ ช่วยพนักงานอัยการเตรียมและรวบรวมพยานหลักฐาน โดยประสานงานกับตัวความ พนักงานสอบสวน และพยานบุคคล ช่วยบันทึกถ้อยคำพยานตามคำซักถามของพนักงานอัยการ ช่วยร่างคำฟ้อง คำให้การ คำแก้อุทธรณ์ คำแก้ฎีกา งานคดีที่ไม่ยุ่งยาก และช่วยร่างคำร้อง คำขอ คำแถลง บัญชีระบุพยาน แจ้งผลการดำเนินคดี แจ้งสิทธิผู้เสียหายหลังการยื่นฟ้องคดีอาญา ช่วยยกร่างแจ้งคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ ช่วยยกร่างการตอบข้อหารือและยกร่างตรวจร่างสัญญา ช่วยยกร่างคำชี้ขาดความเห็นแย้ง หรืองานอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน คัดคำเบิกความพยาน ร่างแผนงานและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษา ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญา และคดีแพ่ง ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
จำนวนอัตราจ้าง 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 12,000 บาท / เดือน
ระยะเวลาการจ้าง ปีงบประมาณ 2554
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 – 30 กันยายน 2554

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

(1) ได้รับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต
(2) มีสัญชาติไทย
(3) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่า ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย

3. การรับสมัคร
3.1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 ถึง 16 พฤศจิกายน 2553 ในวันและเวลาราชการ หรือโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038 – 253936

3.2.หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาแสดงผลการศึกษา ตามตำแหน่งที่สมัครดังนี้
ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัคร ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีชื่อ-สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และ ลงชื่อกำกับด้วย

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ วิธีการในการประเมินสมรรถนะ
สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่และวิธีการในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ณ สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา

5. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่ได้ คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์

6. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนน ณ ฝ่ายกิจการทั่วไป สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา

7. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยากำหนด
ลงวันที่ 12/11/2010 02:20:23
จำนวนผู้ชม 1373
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ