ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี รับ ครูผู้สอน

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี รับ ครูผู้สอน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี รับ ครูผู้สอน, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี รับ ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน
ราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการ
จัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ ที่ นร 1008.3.3/1045 ลงวันที่ 20 กันยายน 2548 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ 858/2550 สั่ง ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เรื่อง แก้ไขคำสั่งเพิ่มเติมคำสั่ง จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
ชื่อตำแหน่ง ตำแหน่งครูผู้สอน
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(4) ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูประจำหอพัก และงานระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
(5) ปฏิบัติงานของโรงเรียนประจำ
(6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา
วิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 9,530.- บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาในการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554
(ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี)

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีทางการศึกษาอื่นที่ ก.ค.ศ.
หรือ ก.ค. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีวิชาเอกตรงตามอัตราว่างที่เปิดรับสมัคร
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ
เสมือนเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2546
(3) สามารถเป็นครูประจำหอพักนักเรียนได้
(4) มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
เพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6
เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
(2) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่
แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มี
อำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมถ่ายสำเนาจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(3) บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) จำนวน 1 ฉบับ
(5) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
(6) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อตัว – ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ /นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3.3 ค่าธรรมเนียมในการสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบ สำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน 100
บาท เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมในการสอบไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
3.4 เงื่อนไขในการสมัครสอบ
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้
มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดหรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบอันมี
ผลทำให้ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับและการได้เข้ารับ
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรีจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใน
การสอบด้วย

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินในวันที่ 11
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรีและทางเว็ปไซด์ของโรงเรียน
http://school.obec.go.th/sspbphetburi

5. หลักเกณฑ์และวิธีเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะด้วยวิธีการ
ประเมิน ดังต่อไปนี้
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 50 - แบบทดสอบ
2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) 50
3. คุณลักษณะเฉพาะบุคคล (ภาค ค) 50 - การสัมภาษณ์
รวมคะแนนทั้งสิ้น 150

6. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินตามสมรรถนะ
ดำเนินการประเมินสมรรถนะที่ 1 – 3 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ณ โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี

7. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร
จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบแต่ละภาค (ภาค ก / ภาค ข / ภาค ค) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และรวม
คะแนนทั้ง 3 ภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

8. การจัดลำดับที่
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนน
สอบ โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย กรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้
เรียงลำดับผู้ได้คะแนนภาค ข มากกว่า อยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนนภาค ข เท่ากันให้ผู้สอบได้
คะแนนในภาค ค มากกว่าเป็ นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนนในภาค ค เท่ากันอีกให้ผู้ที่มีเลข
ประจำตัวสอบน้อยกว่า (สมัครก่อน) เป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

9. การประกาศรายชื่อ และขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ
ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี และบัญชีรายชื่อที่ผ่านการ
คัดเลือกจะเป็นการยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับ
สมัครในตำแหน่งงานที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

10. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องมารายงานตัว ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี และทำ
สัญญาจ้างการปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรร ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เวลา
09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี ในตำแหน่ง ครูผู้สอน หากผู้
ผ่านการเลือกสรรไม่มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างตามกำหนดเวลาถือว่า สละสิทธ์ลงวันที่ 12/11/2010 01:32:45
จำนวนผู้ชม 1543
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54238 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128434 คน