ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ รับ เจ้าหน้าที่ธุรการ

ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ รับ เจ้าหน้าที่ธุรการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ รับ เจ้าหน้าที่ธุรการ, ข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ รับ เจ้าหน้าที่ธุรการ

ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็น ลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ปฎิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ มีตำแหน่งดังนี้

-ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ อัตรา (ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป)

๑.ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
-ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราค่าจ้าง ๕,๗๖๐.-บาท/เดือน

๒.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๒.๑.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธรุการ จำนวน ๑ อัตรา
-วุฒิการประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)
-มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง
-เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘- ๓๕ ปีบริบูรณ์

๓.เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการรับสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
-รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
-สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ
-ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ ๑๖ พ.ศ.๒๕๒๖ ซึ่งออกให้
ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ
-หลักฐานการศึกษาพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
-หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ จำนวน ๑ ฉบับ

๔.หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
๔.๑.ภาคความรู้ ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
-ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ๗๕ คะแนน
-ทดสอบความรู้ทั่วไป ๒๕ คะแนน
๔.๒.ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

๕.เกณฑ์การตัดสิน
-ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๖.วัน เวลา และสถานที่สมัคร
-จะดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน
๒๕๕๓ ที่งานบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป (ชั้น ๓) ศูนย์อนามัยที่ ๑ กรุงเทพฯ ในวัน และเวลา
ราชการโดยให้ผู้สมัครมายื่นใบสมัครด้วยตนเอง และแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด
ได้ที่หมายเลข ๐๒-๕๒๑-๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓

๗.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
-รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
และเป็นหน้าที่ของผู้สมัครต้องมาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเองลงวันที่ 12/11/2010 01:30:43
จำนวนผู้ชม 1511
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55393 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน