ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ นักวิจัย

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ นักวิจัย | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ นักวิจัย, ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ นักวิจัย

ด้วยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุน ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน ๑ อัตรา และ ตำแหน่งนักปฏิบัติการวิจัย จำนวน ๑ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุ
ตำแหน่งที่จะบรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารและทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ เวลา ๙.๐๐ น.–๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ. .หรือ. Download ใบสมัครได้ที่..http://www.mahidol.ac.th/muthai/ และส่งใบสมัครไปที่.E-mail. Address: nusunee_than@mahidol.ac.th หัวข้อ “รับสมัครงาน” หรือ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซอง“สมัครงาน” ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๔.๒ สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วน ตามหลักสูตรแล้ว ๑ ฉบับ
๔.๓ สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ๑ ฉบับ
๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ
๔.๕ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล ทะเบียนสมรส
๔.๖ ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลาและสถานที่ทำการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ บริเวณ ชั้น ๑ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม .หรือที่. http://www.mahidol.ac.th/muthai/..


รายละเอียดแนบท้ายประกาศสถาบันโภชนาการ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

ตำแหน่งที่ ๑ : นักวิจัย จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
๒. มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาการที่ทำการวิจัยอย่างเพียงพอ
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยย่อ
๑. ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์
๒. บริหารจัดการโครงการ
๓. ประสานงานและร่วมจัดทำร่างข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนจากหน่วยงานภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ แหล่งทุนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากทุนรัฐบาล
๔. ร่วมวางแผนการวิจัยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
๕. ร่วมคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโครงการอาหารต้นแบบเพื่อโภชนาการ
๖. ร่วมต่อยอดงานวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคอุตสาหกรรมและผู้สนใจ
๗. อบรม และเผยแพร่ผลงานวิจัย

อัตราเงินเดือน : อัตราเงินเดือน ๒๐,๐๐๐ บาท
วิธีการคัดเลือก : สอบสัมภาษณ์

ตำแหน่งที่ ๒ : นักปฏิบัติการวิจัย จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
๒. มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาการที่ทำการวิจัยอย่างเพียงพอ
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยย่อ
๑. รับผิดชอบโครงการในส่วนที่เกี่ยวกับด้านอาหารปลอดภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร
๒. บริหารจัดการโครงการ
๓. ร่วมในการวิจัย
๔. ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และจัดส่งรายงาน
๕. จัดอบรม และเผยแพร่ผลงานวิจัย
๖. ประสานงานในการนำผลงานไปตีพิมพ์
๗. ประสานงานในการนำผลงานไปจดทะเทีบนทรัพย์สินทางปัญญา

อัตราเงินเดือน : อัตราเงินเดือน ๑๒,๗๐๐ บาท

วิธีการคัดเลือก : สอบสัมภาษณ์ลงวันที่ 12/11/2010 01:20:56
จำนวนผู้ชม 1061
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55405 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน