SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา รับ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา รับ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา รับ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา , ข้อมูลเกี่ยวกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา รับ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ด้วยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัย ตาแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขที่อัตรา ๙๗๙๖ จำนวน ๑ อัตรา อาศัยอานาจตามคาสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๑๕๕๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง การมอบอานาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต หรือหัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานวิทยาลัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. สังกัดที่เข้าปฏิบัติงานและตาแหน่ง

สำนักงานคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

- ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ๑ อัตรา (เลขที่อัตรา ๙๗๙๖)

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ ๑๐ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้

(ก) คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

(๔) สาเร็จการศึกษาตามที่ ก.บ.บ. กำหนด

(ข) ลักษณะต้องห้าม

(๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง

(๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคที่ ก.บ.บ. กาหนด

(๓) เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับหรือกฎหมายอื่น

(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

(๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๗) เคยจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก และพ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๘) ผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิ จองค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามข้อบังคับนี้

(๑๐) เคยกระทาทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือกระทาการทุจริตในการสอบระหว่าง การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ากว่านี้ ทางด้านสาขาเทคโนโลยีการศึกษา,เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

๒. มีความรู้ความสามารถด้านระบบเครือข่าย, อุปกรณ์เครือข่าย

๓. มีความรู้ในวิชาการเขียนชุดคาสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ทางานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ สามารถปรับปรุงและแก้ไขแฟ้มข้อมูล

๔. มีความรู้ความสามารถในการติดตั้งดูแลเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์

๕. มีความรู้ความสามารถในวิชาการโสตทัศนศึกษาอย่างเหมาะสมแก่ปฏิบัติงานในหน้าที่

๖. มีความรู้ความสามารถควบคุมการผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดงหรือบรรยาย และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ในด้านพัฒนาระบบงาน

๗. มีความรู้ความสนใจในเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในงานให้ได้ประโยชน์สูงสุด

๘. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ในระดับดี

๓. เป็นผู้สาเร็จการศึกษา ได้รับใบรับรองคุณวุฒิแสดงว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษา และต้องผ่าน การพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอานาจก่อนวันปิดรับสมัคร สาหรับใบรับรองซึ่งระบุว่า “กาลังเรียน” “รอผลการสอบ” วิทยาลัยนานาชาติจะไม่รับพิจารณา

๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกาหนด

๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม – ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ สานักงานคณบดี อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ ในวันและเวลาราชการ

๖. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามาในการสมัคร ต้องจัดเตรียมหลักฐานให้ตรงตามที่วิทยาลัยนานาชาติระบุไว้ หากไม่ครบหรือขาดอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่พิจารณา

๖.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๒ รูป

๖.๒ หลักฐานการศึกษาฉบับจริงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่ระบุไว้พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ

๖.๓ กรณีชื่อ – ชื่อสกุล ในหลักฐานต่าง ๆ ไม่ตรงกันให้นาใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ฉบับจริงมาแสดงพร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ

๖.๔ บัตรประชาชนฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ

๖.๕ ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ

๗. ค่าธรรมเนียมการสมัคร จานวน ๔๐ บาท

๘. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

๙. กาหนดการคัดเลือก

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

๐๙.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.

- สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

ณ อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์

๑๐. ประกาศผลการคัดเลือก

วันพุธที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ สานักงานคณบดี อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ หรือทาง http://buuic.buu.ac.th

อนึ่ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องทาสัญญาจ้างพนักงานวิทยาลัย และสัญญาค้าประกัน ณ สานักงานคณบดี อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยจัดหาบุคคลดังนี้เป็นผู้ค้าประกันลงนามในสัญญาฯ ตามลาดับ ดังนี้

๑. บิดามารดา (ที่แท้จริง) หรือ

๒. พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันของพนักงานวิทยาลัย

ลงวันที่ 05/11/2010 12:42:31
จำนวนผู้ชม 1366
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ