ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับอาจารย์ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รับอาจารย์ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับอาจารย์ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับอาจารย์ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๒ อัตรา
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

อัตราเงินเดือนปริญญาโท ๙,๓๒๐ บาท ค่าตอบแทน ๓๘๐ บาท ค่าครองชีพ ๕๖๐ บาท

๑. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๑.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ปริญญาที่ใช้สมัคร
คัดเลือกจะต้องเป็นปริญญาที่ ก.พ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

สาขา วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
- เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
- วุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ หรือสื่อสารมวลชนเท่านั้น
- วุฒิปริญญาโท นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ หรือที่เกี่ยวข้อง
- ถ้าอยู่ในระหว่างการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
สาขานิเทศศาสตร์ หรือมีประสบการณ์ในการสอน
สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ หรือทำงาน
ในองค์กรด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
วิทยุโทรทัศน์

สาขา การโฆษณา
- เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
- วุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา
หรือการสื่อสารการตลาดเท่านั้น
- วุฒิปริญญาโท นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา
การสื่อสาร การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
- ถ้าอยู่ในระหว่างการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
สาขานิเทศศาสตร์ หรือมีประสบการณ์ในการสอน
สาขาโฆษณา หรือทำงานในบริษัทตัวแทนโฆษณา
หรือที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรมกราฟฟิค ออกแบบ
สร้างสรรค์งานโฆษณา

๑.๓ ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร
๑.๔ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๑.๕ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐ เพราะกระทำผิดวินัย
๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าเป็นพนักงาน

๒. วัน เวลา และสถานที่รับเลือก
ขอรับใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ฯ กองกลาง สำ นักงานอธิการบดี
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ชั้น ๒) หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.npru.ac.th สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือสมัครผ่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ในรายละเอียด
แนบท้ายประกาศตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ (เว้นวันหยุดราชการ)

๓. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
๓.๑ ใบสมัครของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว
๓.๒ ใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองการได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย
และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๓.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
๓.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ
๓.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป
๓.๖ ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ หน่วยประชาสัมพันธ์ และทางอินเตอร์เน็ต www.npru.ac.th

๕. วัน เวลา ที่ทำการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ ๒๒ - ๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดในการคัดเลือก ดังนี้
๕.๑ ทดสอบภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ๑๐๐ คะแนน
๕.๒ ทดสอบภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๑๐๐ คะแนน
๕.๓ สัมภาษณ์ ๕๐ คะแนน
๕.๔ ทดลองสอน ๕๐ คะแนน

๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนแต่ละภาคความรู้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๗. ประกาศผลการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๓

๘. วันรายงานตัว
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัวในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ลงวันที่ 27/10/2010 16:10:46
จำนวนผู้ชม 1422
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55393 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน