SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เปิดรับเจ้าหน้าที่แนะแนว , เจ้าหน้าที่ประสานงาน - สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เปิดรับเจ้าหน้าที่แนะแนว , เจ้าหน้าที่ประสานงาน - สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับเจ้าหน้าที่แนะแนว , เจ้าหน้าที่ประสานงาน - สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับเจ้าหน้าที่แนะแนว , เจ้าหน้าที่ประสานงาน - สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หรือ ส.ท.ญ. ก่อตั้งขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่แก่บุคลากรไทย เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยมานานกว่า 37 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส.ส.ท. ได้ขยายการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสร้างชื่อเสียงในหลายด้าน อาทิ การจัดการอบรมสัมมนาด้านเทคโนโลยีและการจัดการ การสอนภาษาต่างประเทศ การให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม การจัดพิมพ์หนังสือและวารสารทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่ รวมทั้งการให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม

จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญดังกล่าว จึงทำให้คณะกรรมการบริหาร ส.ส.ท. มีดำริที่จะจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีเฉพาะทางขึ้นโดยตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมของไทย ในปี พ.ศ. 2548 ส.ส.ท. จึงได้ดำเนินโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นในนาม “สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น” หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า “Thai-Nichi Institute of Technology” และเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2549 สถาบันฯ ได้รับอนุญาตจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งใหม่และเริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ในหลักสูตรต่างๆทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่เน้นเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการที่จำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมไทย

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แนะแนวและส่งเสริมการรับสมัครนักศึกษา

ลักษณะการทำงาน :
- วางแผน และดำเนินการรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อที่สถาบันฯ
- ติดต่อและประสานงานกับโรงเรียนเพื่อให้ข้อมูล ประชาสัมพันธ์สถาบัน ให้กับอาจารย์และผู้บริหาร รวมทั้งจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน
- รับผิดชอบหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการฝ่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. จบปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาแนะแนวการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
5. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและมีประสบการณ์ในงานแนะแนวและดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสัมพันธ์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความรู้ ความสามารถด้านการวางแผนการประชาสัมพันธ์ การแนะแนวการศึกษา การจัดกิจกรรม Road Show การออกบูธ การผลิตสื่อต่างๆเพื่อการประชาสัมพันธ์
7. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และทักษะการติดต่อสื่อสารดี ทำงานเป็นทีม

2 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร(MIM)

ลักษณะการทำงาน :
1. ดูแลประสานงาน และสนับสนุนงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
3. วางแผนและรับผิดชอบงานธุรการของโครงการรวมถึงการจัดประชุมคณะกรรมการและทำรายงานการประชุม
4. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย - หญิง
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. จบปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารหรือเลขานุการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี- ดีมาก (ถ้ามีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นด้วยจะได้รับการพิจารณา
6. มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการอย่างน้อย 3 ปี (ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานธุรการใน
7. มีความสามารถด้านการสื่อสาร และติดต่อประสานงาน
8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
9. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์
ลงวันที่ 27/10/2010 15:58:30
จำนวนผู้ชม 1357
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ