ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รับเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา,พนักงานซ่อมบำรุง - สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

รับเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา,พนักงานซ่อมบำรุง - สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา,พนักงานซ่อมบำรุง - สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา,พนักงานซ่อมบำรุง - สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1 เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา (จำนวน 1 อัตรา)
อัตราเงินเดือน 7,940 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพ 1,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) เพศชาย
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าสาขา เทคโนโลยีการศึกษา
สาขาวิชาอิเล็คโทรนิกส์ โสตทัศนศึกษา นวัตกรรมทางการศึกษา เวชนิทัศน์ ภาพถ่ายและเทคโนโลยี
การพิมพ์ภาพ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3) หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1) อำนวยความสะดวกในการใช้ห้องประชุมให้หน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2) ควบคุม ดูแลระบบแสงสว่าง ไฟฟ้า ระบบเสียงและงานระบบปรับอากาศ
ในการประชุม ตลอดจนงานการอนุรักษ์พลังงาน
3) ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ในการประชุม เช่น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ไมค์โครโฟน
จอรับภาพ เครื่องโอเวอร์เฮด เครื่องวีดีโอโปรเจคเตอร์
4) แก้ไขระบบภาพและเสียงภายในห้องประชุม เมื่อเกิดเหตุขัดข้องในระหว่างเวลา
ประชุม
5) ดูแลรักษาอุปกรณ์ในห้องประชุมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอ
6) อัดเสียง ถ่ายวีดีโอ ระหว่างการประชุมตามความประสงค์ของผู้ใช้ห้องประชุม
ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
7) ถ่ายวีดีโอ การประชุมที่จัดนอกสถานที่
8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 พนักงานซ่อมบำรุง (จำนวน 1 อัตรา)
อัตราเงินเดือน 5,840 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพ 2,360 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) เพศชาย
2) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
ทางสาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิคส์ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง และสาขาวิชาช่างยนต์
3) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานทางด้านช่างซ่อมบำรุง
4) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา
5) มีใจรักในการทำงาน อดทนและมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
6) มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7) หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1) ดูแล รักษาและซ่อมบำรุงอาคาร วัสดุครุภัณฑ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก
ด้านสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
2) ให้บริการและบำรุงรักษาระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสำนักงาน
ซึ่งประกอบด้วย งานระบบไฟฟ้า งานระบบประปา งานระบบโทรศัพท์ งานระบบลิฟท์
3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ 3 ได้ที่
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์
สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Website ของสำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th แล้วส่งใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ 3 ทางจดหมาย
ลงทะเบียนมายังฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 13 - 22 ตุลาคม 2553
(กรณีสมัครทางไปรษณีย์ต้องส่งภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2553)

3. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
3.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
(นับถึงวันสมัคร) จำนวน 1 รูป
3.2 สำเนาการสำเร็จการศึกษา หรือหนังสือรับรอง อย่างละ 1 ฉบับ โดยผู้สมัครจะต้องนำ
ต้นฉบับมาแสดงด้วยในวันที่สอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติให้สำเร็จการ
ศึกษา ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 22 ตุลาคม 2553)
3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
3.4 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน
เวลา สถานที่คัดเลือกให้ทราบในวันที่ 29 ตุลาคม 2553 ณ ป้ายประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ชั้น 1
และ Website ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th

5. วิธีการคัดเลือก
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)

6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ โดยได้คะแนนการสอบ
สัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

7. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จะประกาศบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกโดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้
คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 2 ปี
นับตั้งแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้ขึ้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกใหม่แล้ว
บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

8. การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการเมื่อครบ 1 เดือน
หากผ่านการประเมินสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะพิจารณาจ้างต่อไปลงวันที่ 20/10/2010 12:02:38
จำนวนผู้ชม 1034
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 15 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54467 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128456 คน