ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศรับพนักงาน 5 ตำแหน่ง - ลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศรับพนักงาน 5 ตำแหน่ง - ลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรับพนักงาน 5 ตำแหน่ง - ลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล, ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรับพนักงาน 5 ตำแหน่ง - ลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ด้วยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กาลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำงานจำนวน ๕ ตำแหน่ง จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ดังนี้

๑.Full-Time Lecturer in ENTERTAINMENT MEDIA ๑ position
Qualifications
- M.A., M.F.A., or Ph.D. in relevant field with expertise in: media post-production, studio TV production, animation production, film production, media producer, media business operations, media work flow management, media law & ethics.
- Demonstrate significant work experience in media with good credit list.
- Fluent in English with some teaching or research experience in entertainment
media.
To apply, please send letter, CV, and portfolio to: icsurapong@.mahidol.ac.th (www.muic.mahidol.ac.th/faa) or call 02-441-0642.

๒. Web Content Specialist ๑ position
Job Description
Mahidol University International College is seeking an in-house English speaker to fill a full-time PR/webmaster and web content specialist position. This is a dynamic opportunity for a PR professional, with project and growth possibilities in both web and print.
Qualifications
- Bachelor’s degree in Journalism, Marketing, English or related field
- Dynamic writing skills are a must; the ideal candidate will be able to write efficient, effective news and web copy, press releases, professional correspondence and ad copy
- Familiarity with Word press, HTML, In Design, Photoshop, etc. a huge plus
- Experience as a project manager would be beneficial – this position both invites and requires creativity and self-motivation; there are tools and outlets at one’s disposal, but it is imperative that the English PR coordinator act on those opportunities
- Networking skills are invaluable in this position; as mentioned above, this position is about action and the better connected one becomes both in campus and online, the more effective he/she will be in this position and the more smoothly the day-to-day job operations will flow
- Thai language ability a plus, but not necessary
- TOEIC score 850 points up

๓. ตาแหน่ง พนักงานโสตทัศนูปกรณ์
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
-ถ่ายวีดีโอการเรียนการสอนและตัดต่อสาหรับบทเรียนเสริมผ่านระบบเครือข่าย
(MUIC e-Learning & MUIC m-Learning)
-ประสานงานให้คาปรึกษา กับอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์การเรียนการสอน
-บริการยืมคืน ดูแล ตรวจเช็ค ซ่อมบารุง และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
- คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
สาขานิเทศศาสตร์ (วิทยุ-โทรทัศน์) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถออกแบบสื่อต่างๆด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม และมีทักษะในการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
- มีความคิดสร้างสรรค์ มีฝีมือทางศิลปะการออกแบบสื่อการสอน
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (มีคะแนน TOEIC ตั้งแต่ ๓๐๐ คะแนนขึ้นไป)

๔. ตาแหน่ง คอมพิวเตอร์กราฟิกดีไซน์ (Computer Graphic Designer)
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
-ออกแบบจัดทาสื่อการสอน และสื่อมัลติมีเดียสาหรับวิทยาลัยนานาชาติ
-ประสานงานให้คาปรึกษา กับอาจารย์ผู้สอนนานาชาติและนักศึกษา
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
- คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้หรือความสามารถในการใช้ Action Scrip
- มีความรู้หรือความสามารถในการใช้โปรแกรมพัฒนาเว็บไซต์ เช่น Dream Weaver, HTML, Flash หรือระบบสื่อสารข้อมูลเครือข่าย
- มีความรู้หรือความสามารถในการใช้โปรแกรมในการสร้างงานกราฟิกภาพภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
๒ มิติและ ๓ มิติ
- มีความรู้และประสบการณ์ด้านการออกแบบสื่อการเรียนการสอน (Instructional Design),ด้านเทคโนโลยีการศึกษาหรือเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (มีคะแนน TOEIC ตั้งแต่ ๓๐๐ คะแนนขึ้นไป)

๕. / เจ้าหน้าที่บัญชี จานวน ๑ ตาแหน่ง (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน)
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
- จัดทาบัญชีเจ้าหนี้และตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี, จัดทาเช็คเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายอื่น
- จัดทารายงานเจ้าหนี้, บันทึกจัดทาบัญชีต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
- เบิก – จ่ายเงินสดย่อย, รายงานกระแสเงินสด, คานวนค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
- จบการศึกษาระดับอนุปริญญา - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
- มีประสบการณ์ในงานบัญชีอย่างน้อย ๑ ปี (หากมีประสบการณ์ทางงานโรงแรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office
-สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
-ทัศนคติดีและมีทักษะการประสานงานที่ดี
-สามารถทางานภายใต้ความกดดันที่มีความรับผิดชอบสูง สามารถทางานนอกเวลา

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง, ส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมประวัติและ
รูปถ่าย ทาง e-mail ที่ hrmuic@live.com หรือ ส่งทางไปรษณีย์มาที่
งานทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
Website: www.muic.mahidol.ac.th

โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๐๙๐ ต่อ ๑๖๑๒, ๑๒๐๙, ๑๕๑๒

หมดเขตรับสมัครวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ลงวันที่ 14/10/2010 01:49:09
จำนวนผู้ชม 1495
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 02 เมษายน 2563

ผู้ใช้งาน 54084 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128413 คน