ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศรับ นักวิเทศสัมพันธ์ - คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศรับ นักวิเทศสัมพันธ์ - คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรับ นักวิเทศสัมพันธ์ - คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรับ นักวิเทศสัมพันธ์ - คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 ด้วยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินอุดหนุน) สายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุ
ตำแหน่งที่ 1 : นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

หน่วยงาน : งานสารสนเทศวิเทศสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณบดี
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หน้าที่และความรับผิดชอบโดยย่อ :
(1) ปฎิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ที่ยากพอสมควร โดยมีคู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคำสั่งอย่าง
กว้าง ๆ และอยู่ภายใต้การกำกับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จำเป็น
(2) จัดทำแผนการดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานประจำปี
(3) ดำเนินการและประสานงานในการจัดการประชุมของวิเทศสัมพันธ์ ที่ได้รับมอบหมาย
(4) ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานผ่านสื่อต่าง ๆ
(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก : 1) ภาคการสอบข้อเขียนประกอบด้วย
- วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
- วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
2) ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกอบด้วย
- สอบสัมภาษณ์ อังกฤษ และ ไทย
- ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบและได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ตำกว่าร้อยละหกสิบ

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านนิเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์
หรือ สาขาวิชาอื่น ๆ ที่ ก.บ.ค. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. มีความรู้ความสามารถในงานวิเทศสัมพันธ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารการแผ่นดิน
และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
4. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่าง
เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
6. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและ
สรุปเหตุผล
7. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน


3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ในวันเวลาราชการ

4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4.2 สำเนาใบปริญญาบัตร กรณียังไม่ได้รับปริญญาให้ใช้หนังสือรับรองซึ่งระบุ
วันที่สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว 1 ฉบับ
ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4.3 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4.5 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทหารกองเกิน, ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ใบทะเบียนสมรส
โดย ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4.6 ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด ๆ จะถือตามกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ ทั้งนี้จะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนหรือภายในวันปิดรับสมัคร
เอกสารหรือหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบรายใดนำมายื่นภายหลังจากสอบได้ หากกรรมการตรวจคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติมาแต่ต้น

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลาและสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบริเวณชั้น 1 ป้ายประชาสัมพันธ์ งานบริหารทรัพยากรบุคคล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประมาณวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-8002840-50 ต่อ 1110,1006


วิธีการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

สอบข้อเขียน
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
ห้องรับรองคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศผลการสอบข้อเขียน
และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สบสัมภาษณ์ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

สอบสัมภาษณ์/
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานตัว ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. สำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


หมายเหตุ: สามารถตรวจสอบประกาศต่างได้ที่
๑. ป้ายประชาสัมพันธ์ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. เว็บไซต์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๓. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล
๔. สำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๘๐๐ – ๒๘๔๐ – ๗๘ ต่อ ๑๐๐๖, ๑๑๑๐
ลงวันที่ 14/10/2010 01:44:36
จำนวนผู้ชม 1478
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55398 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน