ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศรับ ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก - อบต.แม่ไร่

ประกาศรับ ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก - อบต.แม่ไร่ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรับ ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก - อบต.แม่ไร่, ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรับ ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก - อบต.แม่ไร่

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ไร่ ประสงค์จะเปิดรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน ๑ ตำแหน่ง ดังนี้

๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก (ผดด.) จำนวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ ดังนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานส่วนตำบล

(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น

(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ลักษณะงาน และอัตราค่าตอบแทน

๒.๒.๑ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

- คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย เป็นอันดับแรก และพิจารณาปริญญาตรีทางการศึกษาอื่น ปริญญาตรีสาขาอื่นๆ อนุปริญญา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามลำดับ

- ลักษณะงาน

ปฏิบัติหน้าที่การอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษา(อายุระหว่าง ๓-๕ ปี) ให้มีความรู้ความประพฤติและความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาต่อไป ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

- ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

(๑) มีความรู้ ความชำนาญในการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษาเป็นอย่างดี

(๒) มีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒

(๓) มีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

(๔) มีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕

(๕) มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(๖) มีความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาและพัฒนาการของเด็ก

(๗) มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบล

(๘) มีความรู้ความสามารถทั่วไปและภาษาไทย

- อัตราค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๕,๗๖๐ บาท

๓. ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครในระหว่างวันที่ ๔ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๖๖-๗๕๐๕ ต่อ ๑๔

๔. เอกสารและหลักฐานในการรับสมัคร

ผู้สนใจสมัครสอบต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

๔.๑ ใบสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ

๔.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่ใส่แว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

๔.๕ สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

๔.๖ สำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

๔.๗ ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน) จำนวน ๑ ฉบับ

๔.๘ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนสมรส ,หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ,

ใบรับรองการผ่านงาน เป็นต้น จำนวน ๑ ฉบับ

หมายเหตุ เอกสารที่เป็นสำนาทุกฉบับ ให้เขียน “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ทุกหน้า

๕. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ๘๐ บาท

๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันสอบ สถานที่สอบ

๖.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันจันทร์ ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

๖.๒ วันสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรร

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ไร่ จะทำการสอบคัดเลือก ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

วันพุธ ที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

- สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

- สอบภาคปฏิบัติความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ภาค ข. เวลา๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

สอบสัมภาษณ์ ภาค ค. เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

๗. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ไร่ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง โดยยึดหลักสมรรถนะความเท่าเทียมในโอกาสและประโยชน์ทางราชการเป็นสำคัญ ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร โดยวิธีการดังนี้

๗.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

๗.๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ทดสอบด้วยวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในตำแหน่งหน้าที่ คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน

๗.๓ ภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง ทดสอบด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรม ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน

๘. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๙. การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

๙.๑ การประกาศผลการคัดเลือก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ไร่ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้ ในวันอังคาร ที่ ๒๖ เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้ที่มีคะแนนสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้เท่ากันก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

๙.๒ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่หากมีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๙.๓ ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้

เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นี้ไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

(๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจใน

ตำแหน่งที่สอบได้

(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อรับการบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

๑๐. การบรรจุและแต่งตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ไร่ จะสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้ในตำแหน่งพนักงานจ้าง ตามลำดับที่ที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรได้ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ไร่ อาจถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ไร่ ดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างดังกล่าวในรูปของคณะกรรมการ โดยยึดหลักสมรรถนะความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ทางราชการเป็นสำคัญ

อย่าลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ และหากผู้ใดได้รับข่าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพื่อให้ผ่านการเลือกสรรได้ โปรดแจ้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบ เพื่อจักได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปลงวันที่ 14/10/2010 01:39:16
จำนวนผู้ชม 1407
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54359 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน