SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศรับปวช., ปริญญาตรี - เทศบาลตำบลชะแล้

ประกาศรับปวช., ปริญญาตรี - เทศบาลตำบลชะแล้ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศรับปวช., ปริญญาตรี - เทศบาลตำบลชะแล้, ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศรับปวช., ปริญญาตรี - เทศบาลตำบลชะแล้

ด้วยเทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะดำเนินการ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง
ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในหมวด 4 การสรรหาและการเลือกสรร ข้อ 19 ของ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลา (ก.ท.จังหวัดสงขลา) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลชะแล้ จึงประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน งานนโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ งานธุรการ กองช่าง จำนวน 1 อัตรา

2. อัตราค่าตอบแทน
ผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จะได้รับค่าตอบแทน
ดังต่อไปนี้
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา
เดือนละ 7,940.- บาท
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนๆ ละ 5,760.- บาท

3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 4
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 2
กรกฎาคม 2547 ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม
เบื้องต้น สำหรับพนักงานเทศบาล
1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
2. วัณโรคในระยะอันตราย
3. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
4. โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค
การเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
3.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทาง
สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งนี้ได้

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.
รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้
คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

4. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
4.1 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับตรวจสอบ
โดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นทำหน้าที่ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน
เพื่อเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบาย แผนงานเทศบาล แผนงานเมืองพัทยา
แผนงานจังหวัด และโครงการระดับชาติ หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4.2 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดาที่ไม่ยาก ภายใต้การ
กำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียด
ถี่ถ้วนและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เก็บและค้นหา หนังสือ กรอกแบบฟอร์ม และร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลข
และตัวหนังสือ พิมพ์และคัดสำเนาหนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่าง ๆ
ช่วยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยทำบันทึกย่อเรื่อง
ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อ อำนวยความสะดวก และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

5. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 6 - 15
ตุลาคม 2553 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ สำนักงานปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

6. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในวันสมัคร
(1) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
(3) สำเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่รับสมัคร
จำนวน 1 ฉบับ
(4) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่
เกิน 1 ปี(นับถึงวันรับสมัคร) จำนวน 3 รูป และให้ผู้สมัครลงนามหลังรูปถ่ายด้วย
(5) ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศ
กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)
(6) หลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (ถ้ามี)
(7) สำเนาภาพถ่ายเอกสารทุกฉบับให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น และรับรองสำเนา
ถูกต้องทุกฉบับ
สำหรับการสมัครสอบครั้งนี้ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัคร และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครราย
ใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องเทศบาลตำบลชะแล้ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ
สมัครสอบ และไม่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
เทศบาลตำบลชะแล้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก รวมทั้งจะประกาศ
วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2553 โดยปิดประกาศไว้ที่ สำนักงาน
เทศบาลตำบลชะแล้ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-7459-0113-4

8. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน
พนักงานจ้างตามภารกิจ จะดำเนินการสรรหาด้วยวิธี ดังนี้
(1) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป สอบข้อเขียน(คะแนน 100 คะแนน) สอบทุกตำแหน่ง
- เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
- ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
- ความรู้ความสามารถด้านเหตุผล
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2546
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่12)
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(2) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง สอบข้อเขียน (คะแนน 100 คะแนน)
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และฉบับแก้ไขจนถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
- ความรู้ความสามารถทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านแผนและนโยบาย
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และฉบับแก้ไข
จนถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
- ความรู้ความสามารถทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ
(3) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน 100 คะแนน)
- สอบสัมภาษณ์(ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จาก
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ ทั้งนี้
อาจใช้วิธีอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ปฏิภาณ ไหวพริบ เป็นต้น)

9. เกณฑ์การตัดสิน
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สอบผ่านจะต้องสอบได้คะแนน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และ ภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) รวมกัน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนรวมทั้งหมด จึงจะมี
สิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
- ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ผู้สอบผ่านจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสัมภาษณ์)
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนรวมทั้งหมด

10. การประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และ ภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) และ ประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบ รวมทั้งระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาค
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสัมภาษณ์)
เทศบาลตำบลชะแล้ จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และ
ภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) รวมทั้งประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสัมภาษณ์) ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการสอบ
เสร็จสิ้น โดยปิดประกาศไว้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลชะแล้ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข
0-7459-0113-4

11. การขึ้นบัญชี
11.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสอบภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง รวมกับภาคความเหมาะสมกับ
ตำแหน่ง และขึ้นบัญชีจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด เรียงลำดับลงมา กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมกัน
เท่ากัน ให้ผู้สอบได้ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากได้
คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
11.2 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก กำหนดให้บัญชีมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วัน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้เว้นแต่เทศบาลตำบลชะแล้ มีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกัน
นั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
11.3 ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอัน
ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
(1) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างในเวลาที่ผู้มีอำนาจจ้างกำหนด
(2) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะจ้างในตำแหน่งที่
ผ่านการคัดเลือก

12. เงื่อนไขการจ้าง
เทศบาลตำบลชะแล้ จะมีคำสั่งจ้างผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ มี
ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี ตามลำดับที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ ก.ท. กำหนด

ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าบุคคลดังกล่าวขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด
เทศบาลตำบลชะแล้ อาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลงวันที่ 14/10/2010 01:38:47
จำนวนผู้ชม 1358
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ