SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมบังคับคดี รับ นิติกร 60 ตำแหน่ง

กรมบังคับคดี รับ นิติกร 60 ตำแหน่ง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมบังคับคดี รับ นิติกร 60 ตำแหน่ง, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมบังคับคดี รับ นิติกร 60 ตำแหน่ง

ด้วยกรมบังคับคดีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
(ประเภทนิติกร) กรมบังคับคดี จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
(ประเภทนิติกร) กรมบังคับคดี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งนิติกร กรมบังคับคดี

2. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง เช่น ดำเนินการยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ ขับไล่ รื้อถอน
ส่งมอบการครอบครอง รายงานการยึดทรัพย์ ขอให้ศาลสั่งอนุญาตให้ขายทอดตลาดทรัพย์ การดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์ หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับคดีล้มละลาย การประกาศแจ้งโฆษณาคำสั่ง
หรือคำพิพากษาของศาลเกี่ยวกับ คดีล้มละลาย การเข้าจัดกิจการและทรัพย์สินของบุคคลล้มละลาย
การบังคับคดีล้มละลายสถาบันการเงิน การสอบสวน ทำคำสั่ง ความเห็น การทวงหนี้ การขอรับชำระหนี้ การร้องขัดทรัพย์ การเพิกถอน รวบรวมและจำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ผู้ล้มละลาย การเข้าดำเนินการ
ที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. อัตราว่าง 60 ตำแหน่ง

4. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
4.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
4.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

5. อัตราค่าจ้างเหมาบริการ เดือนละ 9,500 บาท

6. วิธีการรับสมัคร
6.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง
ได้ที่ ชั้น 1 อาคารอสีติพรรษ (ริมคลองชักพระ) กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2553 ในวันราชการ
ภาคเช้า เวลา 08.30 - 11.30 นาฬิกา ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 นาฬิกา
6.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร
จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษาไว้ด้วย ทั้งนี้ผู้ที่ถือว่า เป็นผู้สำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง
จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ซึ่งได้แก่
- โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- วัณโรคในระยะอันตราย
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
สำหรับใบรับรองแพทย์ในข้อ (5) ให้ผู้ได้รับการเลือกสรรนำไปยื่นในวันที่ทำสัญญาจ้าง
ทั้งนี้ สำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า”สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
6.3 เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครฯ ไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้หรือข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือวุฒิที่ใช้ในการสมัครไม่ถูกต้อง หรือมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ กรมบังคับคดีจะไม่รับสมัครหรืออาจถอดถอนชื่อผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน การเลือกสรร หรือบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรได้ตามแต่กรณี

7. วิธีการเลือกสรร ดำเนินการเลือกสรรโดยวิธีการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
(การสอบปากเปล่า) ดังนี้
7.1 ความรู้ ความสามารถ
- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 4
- กฎหมายล้มละลาย
7.2 คุณลักษณะและพฤติกรรม
การวัดประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมที่ปรากฏในทางอื่นเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ในด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 60

9. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร
การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรจะเรียงลำดับจากคะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณี
ที่ได้คะแนนรวมเท่ากันผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
บัญชีนี้จะขึ้นไว้มีกำหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี เว้นแต่ กรมบังคับคดีไม่ได้รับอนุมัติ
ให้ใช้เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของกรมบังคับคดีในการดำเนินการจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (ประเภทนิติกร) กรมบังคับคดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 บัญชีนี้เป็นอันยกเลิก

10. การทำสัญญาจ้าง
ผู้ได้รับการทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ประเภทนิติกร) กรมบังคับคดี
จะได้รับการทำสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2554
ลงวันที่ 09/10/2010 15:51:14
จำนวนผู้ชม 1771
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ