SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มช. รับผู้ช่วยนักวิจัย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มช. รับผู้ช่วยนักวิจัย | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มช. รับผู้ช่วยนักวิจัย, ข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มช. รับผู้ช่วยนักวิจัย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ระยะเวลาจ้างตามระยะเวลาโครงการวิจัยฯ อัตราเงินเดือน 7,940.- บาทต่อเดือน

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
- วุฒิปริญญาตรีทางสาขาเศรษฐศาสตร์ , สังคมศาสตร์, คณิตศาสตร์ – สถิติ บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Office XP/2003/2007 (โดยเฉพาะ PowerPoint 2007) , SPSS , Photoshop , Illustrator , Nero , สร้าง Pdf ไฟล์ ,
- มีความสามารถในการจัดทำรายงานการวิจัย เช่น การทำเชิงอรรถ บรรณานุกรม สารบัญ ด้วยคำสั่งในโปรแกรม Word ได้
- มีความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติเพื่อการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
- มีความสามารถในการใช้ Internet เพื่อสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรมงานวิจัย
- มีความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงาน เช่น Computer , Printer ได้เป็นอย่างดีสามารถลงโปรแกรมพื้นฐานได้ รู้จักการป้องกันไวรัส และบำรุงรักษาเครื่องเบื้องต้นได้
- มีความสามารถในการเขียนหนังสือราชการ
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ได้
- มีความสามารถในการประสานงานเพื่อจัดประชุม และเตรียมงานเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้
- สามารถลงพื้นที่เก็บข้อมูล เก็บแบบสอบถามได้
- สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันสูงได้ มีความอดทนสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพ อ่อนน้อม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
- มีความคิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
- เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ไม่ตั้งมั่นในประโยชน์ส่วนตน
- มีความพร้อมและเต็มใจทำงานเป็นทีม และสามารถลงพื้นที่/ปฏิบัติงานต่างจังหวัดหลายวันได้
- ถ้ามีความรู้ / ประสบการณ์ด้านการวิจัย หรือการเขียนรายงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ข. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอใบสมัครและสมัครได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ

ค. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัครด้วย คือ
ผู้สมัครต้องนำเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ ไปยื่นในการสมัครด้วย คือ
(1) ต้นฉบับและสำเนาคุณวุฒิ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
(2) ทะเบียนบ้านต้นฉบับและสำเนา จำนวน 1 ชุด
(3) บัตรประจำตัวประชาชน ต้นฉบับและสำเนา จำนวน 1 ชุด
(4) ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ (หรือนำมาในวันสัมภาษณ์)
(5) สำเนาเอกสารใบผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
(6) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3x4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป
(7) อื่นๆ เช่น เอกสารใบประกาศนียบัตร/ใบรับรอง/เอกสารการฝึกอบรม ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ง. วิธีการคัดเลือก ศูนย์วิจัยฯ จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการดังต่อไปนี้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งวันเวลาและสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ ที่ http://www.econ.cmu.ac.th ในวันที่ 15 ตุลาคม 2553

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ชั้น 4)
โทร 053-942239ลงวันที่ 09/10/2010 15:49:25
จำนวนผู้ชม 1450
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ