ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ด้วยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะดำเนินการเลือกสรรบุคคล
เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา
และการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ และเรื่อง การกำหนดลักษณะงาน
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2547 และที่ สธ 0201.034/ว48 วันที่ 13 มิถุนายน 2551 การอนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ความหมายของพนักงานราชการ
พนักงานราชการ หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับ
ค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการ เพื่อเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้น

2. ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไปที่รับสมัคร และค่าตอบแทนการจ้าง
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา กลุ่มงาน เทคนิค สำนักบริหารกลาง จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 8,610บาท
เงินค่าครองชีพพิเศษ 1,500 บาท

3. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ลักษณะงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป
ที่รับสมัครดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1)

4. ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์
ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี โดยอาจจะมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้ต่อไปอีก 4 ปี
ทั้งนี้ ในระหว่างการปฏิบัติงาน พนักงานราชการทั่วไปมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทน
ประจำทุกปี ตามเงื่อนไขที่กำหนดในระเบียบ รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น การลา การรับค่าตอบแทน
ระหว่างลา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษตามที่กระทรวงการคลังกำหนด การประกันสังคม

5. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
5.1 คุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(9) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(10) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร
5.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา ซึ่งมี ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผ่นภาพ แผนภูมิ กร๊าฟ โปสเตอร์ แผนที่
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษา และตารางแสดงสถิติข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา
ตอนปลาย ทางวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และการแสดงนิทรรศการต่างๆ ใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์
อิเล็คทรอนิกส์ ทางศิลปกรรม ด้านศิลปกรรมทั่วไป ประเภทต่างๆ เช่น เครื่องฉายภาพยนต์ เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องเสียงต่างๆ
ทางสังคมศาสตร์ ด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน เพื่อประกอบการประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรมต่างๆ เก็บรักษาซ่อมบำรุง
โสตทัศนูปกรณ์ การจัดหาการดูแล ควบคุม ระบบไฟฟ้าของสำนักงาน
และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

6. การรับสมัคร
6.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการขอและยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองได้ในระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 5 ตุลาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0 2590 2615 (ชั้น 4 อาคารกองวิศวกรรมการแพทย์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)
6.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
6.3 หลักฐาน และเอกสาร ที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครต้องนำเอกสารและหลักฐานไปยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 3 x 4 ซ.ม.หรือ
ขนาด 1 นิ้วถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป (ให้เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่ายด้วย)
(2) วุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริง ที่แสดงว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครพร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
ซึ่งจะต้องเป็นวุฒิที่สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาข้างต้นมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้ใช้
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติ
ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ซึ่งต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว - สกุล
(กรณีในหลักฐานการสมัครมีชื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกัน อย่างละ 1 ฉบับ)
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารที่เป็นต้นฉบับและสำเนา หากไม่สามารถนำ
เอกสารที่เป็นต้นฉบับมาแสดงได้ ให้นำหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐานประกอบการ
สมัครแทน และในหลักฐานการสมัครทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้าง จะต้องนำใบรับรองแพทย์
ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน มายื่นด้วย
6.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทำให้ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
เลือกสรรของผู้สมัครรายนั้นเป็นโมฆะ

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ การประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2553
ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
และทางเว็บไซด์ http : www.dtam.moph.go.th

8. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครจะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ดังรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 2) ซึ่งประกอบด้วย
(1) ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล
(2) ประเมินสมรรถนะด้านความรู้ที่เกี่ยวกับงาน
(3) ประเมินสมรรถนะด้านความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่ง

9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ
ในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

10. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรตามลำดับคะแนนประเมินสมรรถนะทั้ง 3 ด้านรวมกันลงมาตามลำดับ กรณีได้คะแนนเท่ากันจะให้
ผู้ได้คะแนนการประเมินด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนในการประเมิน
สมรรถนะเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ยื่นใบสมัครเลือกสรรก่อน เป็นผู้ที่ได้ลำดับสูงกว่า โดยพิจารณาจากวันที่รับสมัคร
เป็นสำคัญ และการขึ้นบัญชีรายชื่อให้ขึ้นบัญชีเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรร แต่ถ้ามีการเลือกสรรตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรสำหรับตำแหน่งนี้เป็นอันยกเลิก

11. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการจ้าง จะต้องทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี และอาจจะต่อเวลา
การจ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ 4 ปี โดยได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนด

12. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะกำหนดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการของทุกตำแหน่ง ตามปีงบประมาณ คือ
ครั้งที่ 1 ประเมินผลงานในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม
ครั้งที่ 2 ประเมินผลงานในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายนลงวันที่ 05/10/2010 12:07:30
จำนวนผู้ชม 1356
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ใช้งาน 54969 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128483 คน