SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา รับ นักวิเทศสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา รับ นักวิเทศสัมพันธ์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา รับ นักวิเทศสัมพันธ์ , ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา รับ นักวิเทศสัมพันธ์

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฯ

ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรี สังกัดกองนโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940.- บาท (อัตราเลขที่ 1000.86.96(กนผ)/54)
ผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้.-

1. วุฒิ ปริญญาตรี ทางด้านศิลปศาสตร์ / ครุศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ , ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร , ภาษาศาสตร์ , ภาษาศาสตร์ประยุกต์ , การสอนภาษาอังกฤษ
2. เพศ ชาย/หญิง
3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word , MicrosoftExcel และ Microsoft powerpoint เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทำงานนอกสถานที่ได้
6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
7. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือ โรคที่สังคมรังเกียจ
8. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
9. ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการรับสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีวุฒิการศึกษา ตรงตามที่ระบุไว้เท่านั้น
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมต้นฉบับ)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมต้นฉบับ)
3. สำเนาวุฒิการศึกษา (พร้อมต้นฉบับ)
4. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ (พร้อมต้นฉบับ)
5. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
6. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
7. ใบเสร็จรับเงิน ค่าสมัครสอบ 20 บาท
( ชำระเงินที่กองคลัง ฝ่ายการเงิน ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี )

ทั้งนี้ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 ตุลาคม 2553 ช่วงเช้าเวลา 08.30 – 11.00 น.
ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

วัน/เวลา สถานที่สอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบตามรายการดังนี้
26 ตุลาคม 2553
09.00 – 11.00 น. - สอบปฏิบัติ
13.00 น.เป็นต้นไป - สอบสัมภาษณ์
ณ กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่ ณ กองบริหารงานบุคคล ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (กรุณาแต่งกายสุภาพ)

ประกาศผลสอบ ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ณ กองบริหารงานบุคคล ตึกสำนักงาน
อธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานลงวันที่ 05/10/2010 12:07:04
จำนวนผู้ชม 1262
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ