SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด รับ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด รับ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด รับ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด รับ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงาน
ราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552
ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่าตอบแทน และอัตราว่าง ตามเอกสารแนบท้าย
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1. ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
2. ต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายปี
3. หรือเหตุอื่นๆที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
เลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอัน
ดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ
ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดประสงค์จะรับสมัครจากบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กำหนดตามเอกสารแนบท้าย

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัคร
ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบ 100 บาท เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.2 ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ เป็นเงิน 100 บาท เมื่อ
สมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้
3.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระเบียนแสดงผล
การเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จ
การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 1 ตุลาคม 2553
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติจบการศึกษา ซึ่งจะต้อง
อยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
(5 ) สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร ( สด. 8 หรือ สด. 43 เป็นต้น )
หรือได้รับการยกเว้น จำนวน 1 ฉบับ ( ถ้ามี )
( 6 ) หนังสือรับรองการผ่านงาน เพื่อใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิ ของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัคร
สอบ ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรร
ครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบให้
และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใดๆ ได้

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน
สมรรถนะ
จังหวัดร้อยเอ็ดจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2553 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด และทาง website
http://webhost.cpd.go.th/roiet/

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 การประเมินสมรรถนะของตำแหน่งที่ใช้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการสอบ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ประเมิน สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
ครั้งที่ 1 100 คะแนน สอบข้อเขียน
1) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
2) มีความรู้ความสามารถในกาปฏิบัติงานธุรการและ
งานสารบรรณอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และมี
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
3) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยพนักงานราชการและกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
4) มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
5) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา และความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
6) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหา
และสรุปเหตุผล

ครั้งที่ 2 100 คะแนน สอบสัมภาษณ์
1) มีความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน
ในตำแหน่งที่สมัครสอบ
2) คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับงานที่
จะปฏิบัติ เช่น การปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการ
ที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน จริยธรรม และ
ความร่วมแรงร่วมใจ

จังหวัดร้อยเอ็ด จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ก่อน และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 2 ต่อไป

6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ
แต่ละครั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ แต่ละ
สมรรถนะ (ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 และสมรรถนะครั้งที่ 2) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ หากคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนสอบ
ข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่
ลำดับที่สูงกว่า

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
จังหวัดร้อยเอ็ด จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดร้อยเอ็ด และทาง website http://webhost.cpd.go.th/roiet/. โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้น
ผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 2 ปีนับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงาน
เดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี

8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
1. ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด
2. ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
3. ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 ( พ.ศ. 2535 ) ได้แก่โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย
โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรังมายื่นด้วย
ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าตำแหน่งที่มี และภายหลังมีตำแหน่งว่างลักษณะเดียวกัน
หรือคล้ายคลึงกัน จังหวัดร้อยเอ็ดจะพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะดำเนินการ
เลือกสรรใหม่ก็ได้ลงวันที่ 30/09/2010 11:56:30
จำนวนผู้ชม 1399
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ