ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับวุฒิป.6 - ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับวุฒิป.6 - ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับวุฒิป.6 - ปริญญาตรี , ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับวุฒิป.6 - ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานตามสัญญา ปีงบ ประมาณ 2553 จำนวน 10 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน (จ้างเหมา) คณะวิทยาการจัดการ

- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี

- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 1 ปี

- ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. นักวิชาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร

- มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการเกษตรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. นักวิชาการบรรณารักษ์ โรงเรียนสาธิต

- วุฒิปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์

4. นักวิชาการการเงินและบัญชี วิทยาเขตน่าน

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี

- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบทางการเงิน-บัญชี

- เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กร

5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (จ้างเหมา) วิทยาลัยนานาชาติ

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องผ่านการเรียนรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต หรือมีหนังสือรับรองประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีหนังสือรับรองประสบการณ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

- สามารถออกแบบและจัดทำโฮมเพจโดยใช้โปรแกรมภาษา PHP, ASP, JAVA ได้

6. เจ้าหน้าที่เทคนิคไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- อนุปริญญาขึ้นไป สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอ นิกส์ สาขาแมคาทรอนิกส์ สาขาคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์

- ความรู้และความสามารถในการใช้อุปกรณ์เครื่องวัดไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดี

- มีความรู้ความสามารถด้านการติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า มอเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

- สามารถดูแลระบบเสียงกลางแจ้งได้

- สามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานช่างได้เป็นอย่างดี

- มีความสามารถซ่อมคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงได้

- มีความสามารถออกแบบ ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

- มีความสามารถออกแบบพัฒนาระบบเว็บไซต์ พัฒนาโปรแกรม PHP, Mysql

- มีความสามารถดูแล Server (Web server) ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์

- มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำนักงานและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ได้

7. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหลักสูตรสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจการบริการ (จ้างเหมา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- วุฒิ ป.6 ขึ้นไป ทุกสาขา

- ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านการประกอบอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสนามและบริเวณ (จ้างเหมา) 3 อัตรา สำนักงานอธิการบดี

- วุฒิ ป.6 ขึ้นไป ทุกสาขา

- มีความสามารถใช้เครื่องมือในงานสนาม อาทิ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ เป็นต้น มีความสามารถขับรถขนาดกลางได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ประสงค์จะสมัคร ซื้อใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในราคาชุดละ 20 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 เวลา 08.30-15.30 น. และกรอกข้อความต่าง ๆ ให้ครบถ้วนถูกต้อง และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้

- ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์

- สำเนาปริญญาบัตร หรือวุฒิบัตร และระเบียนผลการเรียน (Transcript of Records) ซึ่งแสดงหรือระบุว่าเป็นผู้ได้รับวุฒิตามคุณสมบัติแต่ละตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร โดยจะต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษาไว้ด้วย และจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 30 กันยายน 2553 (หากเป็นสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ให้ใช้ฉบับภาษาไทยประกอบการสมัคร)

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รูป

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก

- ตำแหน่งนักวิชาการ คนละ 40 บาท

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิค ธุรการ ปฏิบัติการ คนละ 30 บาทลงวันที่ 30/09/2010 11:53:40
จำนวนผู้ชม 1134
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 กันยายน 2563

ผู้ใช้งาน 54581 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128465 คน