ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) รับไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาตรี

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) รับไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) รับไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาตรี, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) รับไม่จำกัดวุฒิ - ปริญญาตรี

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (พร.)

1 วิศวกรโยธา กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ สังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปราจีนบุรี

- วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ในทางวิศวกรรมโยธา และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

2 นายช่างโยธา กลุ่มงานเทคนิค 6 อัตรา สังกัดสำนักทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) 1 อัตรา สังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด ปราจีนบุรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนัก งานทางหลวงชนบทจังหวัดนครนายก จำนวน 1 อัตรา

- วุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

3 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา กลุ่มงานเทคนิค สังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)

- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และมีความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ไม่ต่ำกว่าชนิดที่ 2)

สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) หมู่ 4 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 โทร. 0-3858-9645 ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัคร

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป

- สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น สำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามตำแหน่งที่สมัครสอบ อย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติให้จบการศึกษาจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 15 ตุลาคม 2553

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติจากสถานศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 1 ฉบับ (กรณีต้องใช้)

- สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถตามกฎหมาย (ไม่ต่ำกว่าชนิดที่ 2) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่ต้องใช้)

- ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.พ. พ.ศ. 2553ลงวันที่ 30/09/2010 11:45:57
จำนวนผู้ชม 1204
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55402 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128503 คน