SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะวิทยาศาสตร์ มศว รับ นักประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ มศว รับ นักประชาสัมพันธ์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะวิทยาศาสตร์ มศว รับ นักประชาสัมพันธ์, ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะวิทยาศาสตร์ มศว รับ นักประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงาน

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-1210
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์


อัตราเงินเดือน 10,788 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้มีต่ำกว่านี้ทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือ ทางอื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับตำแหน่งนี้ได้


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. แสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยจากบรรดาสื่อต่างๆ รวบรวมข้อมูลข่าวสารและจัดทำฐานข้อมูลข่าวสารงานประชาสัมพันธ์ ทั้งข่าวสาร เอกสาร ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวข้อง กับกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์
2. จัดทำสื่อเพื่อการเผยแพร่ข่าวสาร เช่น เอกสารแผ่นพับ จดหมายข่าว แผ่นปลิว ป้ายนิทรรศการวิทยุ โทรทัศน์ ไฟวิ่ง ออกแบบทำโปสเตอร์ แผ่นพับ โบว์ชัวต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงข้อมูลให้สามารถนำเสนอข่าวที่เป็นปัจจุบันเสมอ
3. จัดบอร์ดนิทรรศการข่าวสารตามจุดต่างๆ ที่นิสิต บุคลากรและประชาชนให้ความสนใจสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
4. จัดพิมพ์และจัดเก็บข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนต่อสื่อมวลชน
5. ประสานงาน จัดทำและจัดส่งบรรดาข่าวสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อสารธารณะชน
6. ประสานงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัดอบรมฝึกอบรม สัมมนา หลักสูตรต่างๆ สนองความต้องการและความสนใจของบุคลากรหรือองค์กรต่างๆ
7. ถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ และจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันหลังจากงานเสร็จไม่เกิน 1 สัปดาห์
8. ร่วมเป็นคณะทำงาน/กรรมการในโครงการต่างๆ และช่วยเหลืองานด้านอื่นๆ ของสำนักงานคณบดี ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
9. ร่วมจัดทำปะกันคุณภาพของสำนักงานคณบดี
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัย หรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 8415ลงวันที่ 30/09/2010 11:28:48
จำนวนผู้ชม 1152
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ